JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 22 Cdo 2928/2005

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a soudců JUDr. Františka Baláka a JUDr. Marie Rezkové ve věci žalobkyně M., a. s., zastoupené advokátem, proti žalovaným: 1) P. P., a 2) K. P., zastoupeným advokátem, o určení vlastnického práva k nemovitosti, vedené u Okresního soudu ve Frýdku – Místku pod sp. zn. 19 C 55/2004, o dovolání žalovaných proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 5. května 2005, č. j. 57 Co 87/2005-64, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě jako soud odvolací rozsudkem ze dne 5. května 2005, č. j. 57 Co 87/2005-64 potvrdil rozsudek Okresního soudu ve Frýdku – Místku, který dne 11. listopadu 2004, č. j. 19 C 55/2004-43, určil, „že žalobce je vlastníkem nemovitosti, a to budovy čp. 533 – občanské vybavenosti stojící na pozemku parc. č. 147/6 v k. ú. F., obec F. a zapsané na LV č. 1464 u Katastrálního úřadu pro M. kraj, Katastrální pracoviště F.“. Dále rozhodl o nákladech řízení.

Dovolání, které proti rozsudku odvolacího soudu žalovaní 23. 8. 2005 podali, vzali přípisem z 9. 10. 2006 v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud proto podle § 243b odst. 5 věta druhá občanského soudního řádu dovolací řízení zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věta první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c) občanského soudního řádu.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 19. října 2006

JUDr. Jiří Spáčil, CSc., v. r.

předseda senátu

Vydáno: 19. October 2006