JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 22 Cdo 2631/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Rezkové a soudců JUDr. Františka Baláka a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve věci žalobce J. J., proti žalovaným: 1) J. S., 2) V. S., a 3) Katastrálnímu úřadu B., o zdržení se výstavby, vedené u Okresního soudu Brno-venkov pod. sp. zn. 4 C 90/2005, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 17. dubna 2006, č. j. 16 Co 23/2006-37, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud Brno-venkov (dále jen „soud prvního stupně“) usnesením ze dne 4. října 2005, č. j. 4 C 90/2005-28, výrokem pod bodem I. odmítl „podání žalobce došlé soudu dne 25. 7. 2005, označené o zdržení se výstavby na sporné hranici mezi pozemky do doby určení platné hranice nařízením.“ Dále rozhodl o nákladech řízení.

K odvolání žalobce Krajský soud v Brně jako soud odvolací usnesením ze dne 17. dubna 2006, č. j. 16 Co 23/2006-37, usnesení soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Dovolání, které proti rozhodnutí odvolacího soudu včas podal, vzal žalobce písemným podáním ze dne 30. srpna 2006 zpět.

Nejvyšší soud České republiky proto podle § 243b odst. 5 věta druhá občanského soudního řádu dovolací řízení zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věta první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c) občanského soudního řádu.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 27. září 2006

JUDr. Marie Rezková, v. r.

předsedkyně senátu

Vydáno: 27. September 2006