JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 22 Cdo 2468/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Rezkové a soudců JUDr. Františka Baláka a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve věci žalobkyně M. K., proti žalovanému K. ú. pro J. k., katastrální pracoviště T., o nesrozumitelném podání, vedené u Okresního soudu v Táboře pod sp. zn. 3 Nc 1613/2005, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích – pobočka v Táboře ze dne 22. května 2006, č. j. 15 Co 158/2006-21, takto :

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Českých Budějovicích – pobočka v Táboře jako soud odvolací k odvolání žalobkyně usnesením ze dne 22. 5. 2006, č. j. 15 Co 158/2006-21, potvrdil usnesení Okresního soudu v Táboře (dále „soud prvního stupně“) ze dne 17. 1. 2006, č. j. 3 Nc 1613/2005-15, který - žalobní návrh odmítl.

Proti usnesení odvolacího soudu podala žalobkyně dne 10. července 2006 včasné (byť neúplné) dovolání. Protože žalobkyně nebyla zastoupena advokátem a z obsahu spisu nevyplývalo, že by sama měla právnické vzdělání, byla výzvou (usnesením) soudu prvního stupně ze dne 14. července 2006 mimo jiné upozorněna na podmínku povinného zastoupení advokátem s tím, že nebude-li nedostatek uvedené podmínky dovolacího řízení ve stanovené lhůtě odstraněn, bude řízení o dovolání zastaveno. Žalobkyně ve stanovené lhůtě čtrnácti dnů od doručení výzvy (to je od 20. 7. 2006) ani později nedoložila, že by si pro dovolací řízení zvolila advokáta.

Podle § 241 odst. 1 a 2 občanského soudního řádu (dále „OSŘ“) dovolatel musí být zastoupen advokátem nebo notářem; to neplatí, má-li dovolatel právnické vzdělání, popřípadě jedná-li za něj osoba uvedená v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b, která má právnické vzdělání. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními předpisy. Nejde ani o případ, kdy podmínka zastoupení advokátem nemusí být ve smyslu § 241b odst. 2 OSŘ splněna, neboť nejde o dovolání podané opožděně nebo někým, kdo k tomu nebyl oprávněn, ani o dovolání nepřípustné.

Povinné zastoupení dovolatele je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění nelze vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí.

Podle § 104 odst. 2 OSŘ, jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

V dané věci žalobkyně přes výzvu soudu prvního stupně uvedený nedostatek neodstranila. Proto Nejvyšší soud České republiky dovolací řízení pro nedostatek uvedené podmínky řízení podle § 243c odst. 1a § 104 odst. 2 OSŘ zastavil.

O dovolacího řízení nákladech řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c) OSŘ tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů tohoto řízení, neboť žalovanému žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 7. září 2006

JUDr. Marie Rezková, v. r.

předsedkyně senátu

Vydáno: 07. September 2006