JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 22 Cdo 2306/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Baláka a soudců JUDr. Marie Rezkové a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve věci žalobkyně J. K., zastoupené advokátem, proti žalovanému Z. K., o zaplacení částky 525 000,- Kč, vedené u Okresního soudu v Benešově pod sp. zn. 5 C 314/2004, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 11. října 2005, č. j. 28 Co 417/2005-114, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud v Benešově (dále „soud prvního stupně“) rozsudkem ze dne 30. května 2005, č. j. 5 C 314/2004-92, uložil žalovanému, aby žalobkyni zaplatil částku 525 000,- Kč. Dále rozhodl o náhradě nákladů řízení.

Krajský soud v Praze jako soud odvolací k odvolání žalovaného rozsudkem ze dne 11. října 2005, č. j. 28 Co 417/2005-114, rozsudek soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Proti rozhodnutí odvolacího soudu podal žalovaný dovolání. Protože nebyl zastoupen advokátem a z obsahu spisu nevyplývalo, že by sám měl právnické vzdělání, byl usnesením soudu prvního stupně ze dne 6. února 2006, č. j. 5 C 314/2004-122, které nabylo právní moci 18. 2. 2006, vyzván, aby si pro podání dovolání v této věci zvolil zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání proti označenému rozsudku s tím, že nebude-li do 15 dnů ode dne doručení usnesení předložena podepsanému soudu plná moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Před uplynutím stanovené lhůty žalovaný požádal o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení zástupce. Soud prvního stupně usnesením ze dne 4. dubna 2006, č. j. 5 C 314/2004-131, žalovanému osvobození od soudních poplatků nepřiznal a žádost o ustanovení zástupce z řad advokátů zamítl. Odvolací soud usnesením ze dne 31. května 2006, č. j. 28 Co 340/2006-139, které nabylo právní moci 14. 7. 2006, toto usnesení potvrdil.

Podle § 241 odst. 1 věta prvá občanského soudu řádu (dále „OSŘ“), není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Podle § 241 odst. 2 písm. a) OSŘ odstavec 1 neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání. Podle § 241 odst. 4 OSŘ dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání. Podle § 241b odst. 3 věta druhá OSŘ nebyla-li v době podání dovolání splněna podmínka uvedená v § 241, běží tato lhůta (lhůta k dovolání) až do uplynutí lhůty, která byla dovolateli určena ke splnění této podmínky; požádal-li však dovolatel před uplynutím lhůty o ustanovení zástupce (§ 30), běží lhůta podle věty první znovu až od právní moci usnesení, kterým bylo o této žádosti rozhodnuto.

Povinné zastoupení dovolatele je tak zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění nelze vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí.

Podle § 104 odst. 2 OSŘ, jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

V dané věci žalovaný přes výzvu soudu prvního stupně uvedený nedostatek neodstranil, a to ani ve lhůtě počítané od právní moci usnesení, jímž bylo rozhodnuto o jeho žádosti o ustanovení zástupce. Proto Nejvyšší soud České republiky dovolací řízení pro nedostatek uvedené podmínky řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 OSŘ zastavil.

Protože žalovaný nebyl v dovolacím řízení úspěšný a žalobkyni v tomto řízení žádné náklady nevznikly, bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c) OSŘ tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 17. října 2006

JUDr. František Balák, v. r.

předseda senátu

Vydáno: 17. October 2006