JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 22 Cdo 2132/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Rezkové a soudců JUDr. Františka Baláka a Jiřího Spáčila, CSc., ve věci žalobkyně H. B., zastoupené advokátkou, proti žalovanému S. P., o určení vlastnického práva, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 6 C 121/2002, o dovolání žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 31. října 2005, č. j. 51 Co 412/2005-82, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Městský soud v Praze jako soud odvolací usnesením ze dne 31. října 2005, č. j. 51 Co 412/2005-82, potvrdil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 29. června 2005, č. j. 6 C 121/2002-69, kterým bylo odmítnuto podání žalobkyně ze dne 10. dubna 2002 a 25. března 2005, a rozhodnuto o nákladech řízení. Odvolací soud také rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Proti usnesení odvolacího soudu podala žalobkyně dne 10. února 2006 dovolání, které vzala zpět písemným podáním ze dne 14. června 2006. Nejvyšší soud České republiky proto podle § 243b odst. 5 věta druhá občanského soudního řádu dovolací řízení zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věta první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c) občanského soudního řádu.

Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 31. srpna 2006

JUDr. Marie Rezková, v. r.

předsedkyně senátu

Vydáno: 31. August 2006