JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 22 Cdo 2001/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Rezkové a soudců JUDr. Františka Baláka a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve věci žalobkyně M. S., proti žalovanému J. S., zastoupenému advokátkou, o vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželů, vedené u Okresního soudu v Jihlavě pod sp. zn. 8 C 210/1998, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 10. listopadu 2005, č. j. 16 Co 178/2003-292, takto :

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud v Jihlavě (dále „soud prvního stupně“) rozhodl rozsudkem ze dne 7. května 2003, č. j. 8 C 210/1998-230, výrokem pod bodem I. ze zaniklého bezpodílového spoluvlastnictví účastníků přikázal žalovanému pozemek parc. č. 20/1 v k. ú. S. a vyjmenované movité věci v hodnotě 70 560 Kč, výrokem pod bodem II. přikázal žalobkyni movité věci v hodnotě 10 160 Kč, výrokem pod bodem III. uložil oběma účastníkům povinnost dluhu z celkové výši vůči J. M. v celkové výši 535 000 Kč, tj. každému z nich 267 500,- Kč, výrokem pod bodem IV. zrušil podílové spoluvlastnictví účastníků k domu čp. 157 postavenému na pozemcích parc. č. 20/1 a 20/2 v k . ú. S. a dům přikázal do výlučného vlastnictví žalovanému, výrokem pod bodem V. uložil žalovanému, aby zaplatil žalobkyni částku 806 174 Kč do tří měsíců ode dne právní moci rozsudku, výroky pod body VI. – VII. rozhodl o soudním poplatku a nákladech řízení a výrokem pod bodem VIII. vyloučil k samostatnému řízení návrh, jímž se žalobkyně domáhala zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k pozemku p. č. 20/2 v k. ú. S.

Krajský soud v Brně jako soud odvolací k odvolání žalobkyně rozsudkem ze dne 10. listopadu 2005, č. j. 16 Co 178/2003-292, ve výrocích I., II., IV. a V. rozsudek soudu prvního stupně potvrdil. Ve výroku III. rozsudek změnil tak, že žalobu v části, týkající se vypořádání dluhu vůči J. M., zamítl a ve výroku VI. rozsudek změnil tak, že uložil účastníkům povinnost zaplatit společně a nerozdílně soudní poplatek ve výši 49.005,- Kč do tří dnů od právní moci rozsudku krajského soudu. Ve výrocích IV. a V. rozhodl o nákladech řízení. Rozsudek byl žalobkyni doručen dne 29. 12. 2005.

Proti rozhodnutí odvolacího soudu podala žalobkyně, aniž byla zastoupena advokátem, dovolání u soudu prvního stupně 23. 1. 2006 a současně požádala, aby jí byl pro dovolací řízení ustanoven zástupce. Soud prvního stupně usnesením ze dne 22. února 2006, č. j. 8 C 210/1998-313, žádost žalobkyně zamítl. K odvolání žalobkyně Krajský soud v Brně jako soud odvolací usnesením ze dne 10. dubna 2006, č. j. 13 Co 126/2006-323, usnesení soudu prvního stupně potvrdil. Stejně jako soud prvního stupně neshledal na straně žalobkyně předpoklady pro osvobození od soudních poplatků, přičemž jen při jejich existenci lze účastníku na jeho žádost podle § 30 občanského soudního řádu (dále „OSŘ“) ustanovit zástupce.

Soud prvního stupně následně žalobkyni usnesením ze dne 5. května 2006, č. j. 8 C 210/1998-325, vyzval, aby odstranila vady dovolání, které nesplňovalo náležitost vyplývající z § 241 OSŘ, neboť nebylo sepsáno advokátem, notářem, ani osobou mající právnické vzdělání, která by žalobkyni zastupovala ve smyslu § 21 OSŘ. K odstranění vady žalobkyni stanovil lhůtu 1 měsíce od doručení tohoto usnesení. Současně ji poučil o následcích neodstranění této vady. Usnesení bylo žalobkyni doručeno 18. 5. 2006.

Podle § 241 odst. 1 a 2 OSŘ dovolatel musí být zastoupen advokátem nebo notářem; to neplatí, má-li dovolatel právnické vzdělání, popřípadě jedná-li za něj osoba uvedená v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b, která má právnické vzdělání. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními předpisy. Nejde ani o případ, kdy podmínka zastoupení advokátem nemusí být ve smyslu § 241b odst. 2 OSŘ splněna, neboť nejde o dovolání podané opožděně nebo někým, kdo k tomu nebyl oprávněn, ani o dovolání nepřípustné.

Povinné zastoupení dovolatele je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění nelze vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí.

Podle § 104 odst. 2 OSŘ, jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Protože žalobkyně přes výzvu soudu prvního stupně uvedený nedostatek neodstranila, Nejvyšší soud České republiky dovolací řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 OSŘ zastavil.

Protože žalobkyně nebyla v dovolacím řízení úspěšná a žalovanému v tomto řízení žádné náklady nevznikly, bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c) OSŘ tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 26. července 2006

JUDr. Marie Rezková, v. r.

předsedkyně senátu

Vydáno: 26. July 2006