JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 22 Cdo 1984/2004

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Rezkové a soudců JUDr. Františka Baláka a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve věci žalobce S. o. u. p. T. G. M., zastoupeného advokátem, proti žalované J. G., zastoupené advokátkou, o určení vlastnictví k nemovitostem, vedené u Okresního soudu v Hodoníně pod sp. zn. 7 C 435/2000, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 22. dubna 2004, č. j. 38 Co 106/2002-130, takto:

Dovolání se zamítá.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud v Hodoníně (dále „soud prvního stupně“) rozsudkem ze dne 22. října 2001, č. j. 7 C 435/2000-70, určil, že „vlastníkem stavební parcely č. 6054/3 o výměře 521 m² a stavební parcely č. 6054/4 o výměře 93 m² v k. ú. H. – je Č. r. – Středisko praktického vyučování H.“, a rozhodl o náhradě nákladů řízení.

Krajský soud v Brně jako soud odvolací usnesením ze dne 22. dubna 2004, č. j. 38 Co 106/2002-130, rozhodl, že „v řízení bude dále pokračováno na straně žalobce se S. o. u. p. T. G. M., H“. Usnesení odůvodnil tím, že v průběhu odvolacího řízení došlo na základě usnesení zastupitelstva Jihomoravského kraje ze dne 7. 11. 2002, čj. 493/02/Z 15, a následného rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (dále jen „MŠMT ČR“) ze dne 12. 12. 2002, č. j. 31374/02-21, k vyřazení původního žalobce Střediska praktického vyučování H., ze sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení a k jeho sloučení k 1. 1. 2003 se S. o. u. p. T. G. M., H, jenž přejal k tomuto datu veškerá jeho práva a závazky; proto rozhodl podle ustanovení § 107 odst. 1 a 3 OSŘ. Dále uvedl, že vzhledem k tomu, že v řízení před soudem prvního stupně bylo jednáno a rozhodnuto ve věci žalobce, označeného jako Středisko praktického vyučování, H., nelze dovozovat, že právním nástupcem žalobce se stal Jihomoravský kraj na základě rozhodnutí MŠMT ČR ze dne 26. 6. 2001 podle zákona č. 157/2000 Sb., neboť „možnost S. o. u. p. T. G. M., příspěvkové organizace jako nástupce Střediska praktického vyučování, H., příspěvkové organizace, jednat vlastním jménem v právních vztazích, týkajících se majetku a účastnit se řízení před soudy a jinými orgány ve věcech, týkajících se majetku, včetně řízení o určení, zda tu vlastnické nebo obdobné právo státu je či není, je výslovně upravena v § 55 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., ve znění novel, a je deklarována rovněž v bodě V. písm. c) zřizovací listiny této organizace.“

Proti usnesení odvolacího soudu podalo S. o. u. p. T. G. M., H. dovolání. Namítá, že odvolací soud posoudil procesní nástupnictví podle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, aniž by se vypořádal s účinky zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů. Nesprávně hodnotil rozhodnutí MŠMT ČR z 26. 6. 2001, kterým právě podle § 1 a 2 zákona č. 157/2000 Sb., „přešly z majetku státu věci, práva a závazky, s nimiž hospodaří předškolní zařízení, školy a školská zařízení, které byly zařazeny v síti …. ke dni 1. 9. 2000, do majetku krajů“. Dovolatel má za to, že procesním nástupcem na straně žalobce se stal Jihomoravský kraj. Navrhl, aby rozhodnutí odvolacího soudu bylo proto zrušeno a věc vrácena tomuto soudu k dalšímu řízení.

Žalovaná se k dovolání nevyjádřila.

Nejvyšší soud jako soud dovolací po zjištění, že dovolání proti usnesení odvolacího soudu bylo podáno oprávněnou osobou včas, a že je přípustné podle § 239 odst. 2 písm. b) občanského soudního řádu (dále „OSŘ“), přezkoumal napadené usnesení podle § 242 odst. 1 a 3 OSŘ a dospěl k závěru, že dovolání není důvodné.

Podle § 90 OSŘ účastníky řízení jsou žalobce a žalovaný.

Podle § 19 OSŘ způsobilost být účastníkem řízení má ten, kdo má způsobilost mít práva a povinnosti, jinak jen ten, komu ji zákon přiznává.

Podle § 18 odst. l ObčZ způsobilost práva povinnosti mají i právnické osoby a podle § 18 odst. 2 písm. d) ObčZ jsou právnickými osobami, kromě subjektů vyjmenovaných v pod písm. a) – c) tohoto ustanovení, též jiné subjekty, o kterých to stanoví zákon.

Podle § 54 odst. l zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, státní příspěvkové organizace, zřízené podle dosavadních předpisů ústředními úřady, jsou právnickými osobami a mají vlastní majetek.

Podle § 27 odst. l zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, územní samosprávné jednotky zřizují příspěvkové organizace pro takové činnosti ve své působnosti, které jsou zpravidla neziskové a jejich rozsah, struktura a složitost vyžadují samostatnou právní subjektivitu.

Podle § 107 odst. 1 OSŘ jestliže účastník ztratí způsobilost být účastníkem řízení dříve, než řízení bylo pravomocně skončeno, posoudí soud podle povahy věci, zda v řízení může pokračovat. Není-li možné v řízení ihned pokračovat, soud řízení přeruší. O tom, s kým bude v řízení pokračováno, soud rozhodne usnesením.

Podle § 107 odst. 3 OSŘ ztratí-li způsobilost být účastníkem řízení právnická osoba a umožňuje-li povaha věci pokračovat v řízení, jsou jejím procesním nástupcem, nestanoví-li zákon jinak, ti, kteří po zániku právnické osoby vstoupili do jejích práv a povinností, popřípadě ti, kteří po zániku právnické osoby převzali práva a povinnosti, o něž v řízení jde.

Podle § 1 odst. 1 zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů, dnem nabytí účinnosti rozhodnutí příslušného ústředního správního úřadu

a) přecházejí do vlastnictví krajů věci, se kterými k tomuto dni byly oprávněny hospodařit státní příspěvkové organizace a organizační složky státu uvedené v příloze č. 1 tohoto zákona,

b) na jednotlivé kraje zároveň přecházejí veškerá práva a závazky, s kterými byly k tomuto dni oprávněny hospodařit organizační složky státu uvedené pod písmenem a) včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak.

Podle § 1 odst. 2 zákona č. 157/2000 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydá rozhodnutí podle odstavce 1 v rozsahu škol, předškolních a školských zařízení, zřízených tímto ministerstvem nebo školským úřadem a zařazených v síti škol, předškolních a školských zařízení ke dni 1. září 2000 s výjimkou škol, předškolních a školských zařízení, uvedených v příloze č. 2 tohoto zákona. Do dne nabytí účinnosti tohoto rozhodnutí vykonává práva a povinnosti školského úřadu s výjimkou zřizování a zrušování škol, předškolních a školských zařízení příslušný okresní úřad.

Podle § 1 odst. 3 zákona č.157/2000 Sb. rozhodnutí podle odstavce 1 a 2 musí být písemné a musí obsahovat zejména název a sídlo státní příspěvkové organizace nebo organizační složky státu a vymezení věcí, práv a závazků, se kterými byly oprávněny hospodařit; rozsah věcí bude určen jejich celkovou hodnotou zjištěnou na základě mimořádné inventarizace; nemovité věci musí být dále označeny údaji nezbytnými pro zápis do katastru nemovitostí.

Podle § 2 odst. l téhož zákona dnem nabytí účinnosti rozhodnutí vydaného podle § 1 se stávají státní příspěvkové organizace uvedené v § 1 odst. l příspěvkovými organizacemi kraje. Na příspěvkové organizace kraje přecházejí tímto dnem veškerá práva a závazky státních příspěvkových organizací uvedených v § 1 odst. 1.

Středisko praktického vyučování v H., bylo původně státní příspěvkovou organizací, zřízenou v roce 1991 Ministerstvem hospodářství ČR a podle § 54 odst. l zákona č. 219/2000 Sb. tak bylo právnickou osobou.

Tato státní příspěvková organizace se jako právnická osoba transformovala v příspěvkovou organizaci kraje podle zákona č. 157/2000 Sb., a to rozhodnutím vydaným podle § 1 odst. 2 tohoto zákona. Ve zřizovatelské listině příspěvkové organizace kraje Střediska praktického vyučování H., z 13. 9. 2001 schválené téhož dne zastupitelstvem Jihomoravského kraje, je také výslovně zmíněno, že nahrazuje v plném rozsahu zřizovací listinu č.j. MH/2-12513/1613/91 z 22. 11. 1991 včetně jejích změn a doplňků.

Teprve usnesením zastupitelstva Jihomoravského kraje ze 7. 11. 2002 č. 493/02, došlo ke dni 1. 1edna 2003 k zániku právnické osoby příspěvkové organizace kraje Střediska praktického vyučování H., a to jejím sloučením (splynutím) s jinou právnickou osobou - příspěvkovou organizaci kraje S. o. u. p. T. G. M. H.

Odvolací soud tedy správně rozhodl podle § 107 odst. l a 3 OSŘ tak, že právě s touto příspěvkovou organizací kraje bude v řízení pokračováno na straně žalobce.

Pokud dovolatel, který je žalobcem, také uvádí, že vlastnické právo k předmětným pozemkům, tj. právo, o němž se v řízení jedná, přešlo v průběhu řízení podle zákona č. 157/2000 Sb. na Jihomoravský kraj, neboli že v průběhu řízení nastala skutečnost, s níž právní předpis spojuje přechod práva, o které v řízení jde, a z toho důvodu jako žalobce nechce v řízení dále vystupovat, pak může navrhnout, aby do řízení na jeho místo vstoupil jím uvedený nabyvatel práva. O takovém návrhu by soud rozhodl podle § 107a odst. 2 OSŘ.

Z uvedených důvodů bylo proto dovolání zamítnuto (§ 243b odst. 2 OSŘ).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 20. října 2004

JUDr. Marie Rezková,v.r.

předsedkyně senátu

Vydáno: 20. October 2004