JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 22 Cdo 19/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Baláka a soudců JUDr. Marie Rezkové a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve věci žalobce J. T., správce konkursní podstaty úpadce J. L., zastoupeného advokátkou, proti žalované J. L., zastoupené advokátem, o vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželů, vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 34 C 8/2000, o dovolání žalované proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 16. června 2005, č. j. 15 Cmo 72/2005-130, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Vrchní soud v Praze rozsudkem ze dne 16. června 2005, č. j. 15 Cmo 72/2005-130, změnil rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 24. ledna 2005, č. j. 34 C 8/2000-110, kterým bylo vypořádáno bezpodílové spoluvlastnictví úpadce a žalované, jen tak, že částka, kterou je úpadce povinen zaplatit žalované, činí 746 070,- Kč, jinak jej potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Proti tomuto rozsudku podala žalovaná dovolání, které podáním z 23. 12. 2005 vzala zpět.

Dovolací soud proto v důsledku tohoto dispozitivního úkonu dovolatelky dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé občanského soudního řádu (dále „OSŘ“) zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se opírá o § 243b odst. 5, 224 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c) OSŘ.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 17. ledna 2006

JUDr. František Balák,v.r.

předseda senátu

Vydáno: 17. January 2006