JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 22 Cdo 1796/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Rezkové a soudců JUDr. Františka Baláka a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve věci žalobce Ing. J. P., proti žalovanému J. B., zastoupenému advokátem, o odstranění stavby a vzájemné žalobě o určení vlastnictví k pozemku, vedené u Okresního soudu Praha-východ pod sp. zn. 5 C 555/2003, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 3. května 2006, č. j. 21 Co 145/2005-126, ve znění opravného usnesení ze dne 15. února 2007, č. j. 21 Co 145/2005-154, t a k t o :

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Okresní soud Praha-východ (dále „soud prvního stupně“) rozsudkem ze dne 30. srpna 2004, č. j. 5 C 555/2003-50, výrokem pod bodem I. zamítl žalobu, kterou se žalobce domáhal „odstranění stavby oplocení s vraty a vrátky z pozemku žalobcova trvalého travního porostu patřícího pod chráněný zemědělský půdní fond p. č. 1100 v obci T., katastrální území T., zapsaného na LV č. 81 u Katastrálního úřadu pro S., katastrální pracoviště P.“, v rozsahu specifikovaném vytyčovacím náčrtem z 23. 9. 2003, č. 376-287/2003, zhotoveným geodetickou kanceláří G., výrokem pod bodem II. určil, že žalovaný „je vlastníkem části pozemku 1100 v obci T., katastrální území T., zapsáno na LV č. 81 u Katastrálního úřadu S., katastrálního pracoviště P.“, specifikované ve vytyčovacím náčrtu z 23. 9. 2003, č. 376-287/2003, zhotoveném geodetickou kanceláří G. Dále rozhodl o nákladech řízení a soudním poplatku.

Krajský soud v Praze jako soud odvolací k odvolání žalobce rozsudkem ze dne 3. května 2006, č. j. 21 Co 145/2005-126, ve znění opravného usnesení ze dne 15. února 2007, č. j. 21 Co 145/2005-154, rozsudek soudu prvního stupně ve výroku pod bodem II. změnil tak, že určil, že „žalovaný je vlastníkem části pozemku parc. č. 1100 v katastrální území T., nově zaměřené a označené v geometrickém plánu Ing. A. P. č. 515-09/2006 ze dne 16. 2. 2006, jako parc. č. 1100/2 o výměře 20 m2, který je nedílnou součástí tohoto rozsudku“, ve výrocích pod body I. a IV. jej potvrdil. Dále rozhodl o nákladech řízení před soudy obou stupňů.

Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalobce včas dovolání. Protože nebyl zastoupen advokátem a z obsahu spisu nevyplývalo, že by sám měl právnické vzdělání, byl usnesením soudu prvního stupně ze dne 26. října 2006 vyzván, aby ve stanovené lhůtě předložil doklad o svém právnickém vzdělání, nebo splnil podmínku povinného zastoupení příslušným zmocněncem s tím, že jinak bude dovolací řízení zastaveno. Jelikož žalobce v uvedené lhůtě ani později nedoložil, že by měl právnické vzdělání, nebo že by si pro dovolací řízení zvolil advokáta, soud prvního stupně doručil 28. 4. 2008 spisový materiál dovolacímu soudu.

Podle § 241 odst. 1 a 2 občanského soudního řádu (dále „OSŘ“) dovolatel musí být zastoupen advokátem nebo notářem; to neplatí, má-li dovolatel právnické vzdělání, popřípadě jedná-li za něj osoba uvedená v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b, která má právnické vzdělání. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními předpisy. Nejde ani o případ, kdy podmínka zastoupení advokátem nemusí být ve smyslu § 241b odst. 2 OSŘ splněna, neboť nejde o dovolání podané opožděně nebo někým, kdo k tomu nebyl oprávněn, ani o dovolání nepřípustné.

Povinné zastoupení dovolatele je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění nelze vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí.

Podle § 104 odst. 2 OSŘ, jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

V dané věci žalobce přes výzvu soudu prvního stupně uvedený nedostatek neodstranil. Proto Nejvyšší soud České republiky dovolací řízení pro nedostatek uvedené podmínky řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 OSŘ zastavil.

Protože žalobce nebyl v dovolacím řízení úspěšný a žalovanému v tomto řízení žádné náklady nevznikly, bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c) OSŘ tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 22. května 2008

JUDr. Marie Rezková,v. r.

předsedkyně senátu

Vydáno: 22. May 2008