JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 22 Cdo 1700/2004

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Baláka a soudců JUDr. Marie Rezkové a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve věci žalobkyně M. H., zastoupené advokátem, proti žalovanému J. H., o zaplacení částky 9 989,60 Kč, vedené u Okresního soudu Brno-venkov pod sp. zn. 8 C 572/98, o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 10. ledna 2000, č. j. 21 Nc 102/2000-19, takto:

Řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Brně usnesením ze dne 10. ledna 2000, č. j. 21 Nc 102/2000-19, k námitce podjatosti vznesené žalovaným rozhodl tak, že předsedkyně senátu Okresního soudu Brno-venkov Mgr. K. S. není vyloučena z projednávání a rozhodování věci vedené u tohoto soudu pod sp. zn. 8 C 572/98.

Proti tomuto usnesení podal žalovaný dovolání.

Nejvyšší soud podle bodu 17. hlavy první části dvanácté zákona č. 30/2000 Sb. projednal a rozhodl o dovolání podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění před novelou provedenou zákonem č. 30/2000 Sb. (dále jen „OSŘ“).

Podle § 236 odst. 1 OSŘ dovoláním lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Podle § 16 odst. 1 OSŘ o tom, zda je soudce vyloučen, rozhodne nadřízený soud v senátě.

K funkční příslušnosti Nejvyššího soudu v případě dovolání proti rozhodnutí nadřízeného soudu o vyloučení soudce z projednávání a rozhodování Nejvyšší soud vyslovil právní názor v usnesení z 12. 7. 2001, sp. zn. 25 Cdo 1051/2001, publikovaném v Souboru rozhodnutí Nejvyššího soudu, vydávaném nakladatelstvím C. H. Beck, pod C 623, Svazek 7, podle kterého „Nejvyšší soud není funkčně příslušný k projednání dovolání proti rozhodnutí krajského soudu o vyloučení soudců okresního soudu; řízení o takovém podání zastaví.“ Rozhodnutí nadřízeného soudu o tom, zda je soudce vyloučen z projednávání a rozhodování věci, není rozhodnutím odvolacího soudu, ale soudu nadřízeného z hlediska organizačních vztahů uvnitř soustavy soudů, nikoli ze vztahů instančních. Nejvyšší soud neměl důvod se od uvedeného právního názoru odchýlit.

Protože napadené usnesení není rozhodnutím odvolacího soudu a nedostatek funkční příslušnosti Nejvyššího soudu je neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení, Nejvyšší soud řízení podle § 104 odst. 1 a § 243c OSŘ zastavil.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 31. srpna 2004

JUDr. František Balák,v.r.

předseda senátu

Vydáno: 31. August 2004