JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 22 Cdo 1684/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Rezkové a soudců JUDr. Františka Baláka a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve věci žalobce B. K., proti žalovaným: 1) J. K., 2) P. K., zastoupeným advokátem, a 3) P. f. Č. r., o odstranění závlah, úhradě za užívání pozemků, oplocení pozemků a vyčištění části pozemku, vedené u Okresního soudu ve Znojmě pod. sp. zn. 9 C 292/2001, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 8. února 2006, č. j. 17 Co 282/2003-353, ve znění doplňujícího usnesení ze dne 6. března 2006, č. j. 17 Co 282/2003-357, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Ve vztahu mezi žalobcem a žalovaným 3) nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud ve Znojmě (dále jen „soud prvního stupně“) rozsudkem 25. 4. 2003, č. j. 9 C 292/2001-273, výrokem pod bodem I. uložil žalovaným 1) a 2), aby vyklidili z pozemku parc. č. 5143, vedeného ve zjednodušené evidenci, v k. ú. T., závlahové ocelové potrubí, výrokem pod bodem II. uložil žalovanému 2), aby zaplatil žalobci částku 485 Kč, výrokem pod bodem III. uložil žalovanému 1), aby zaplatil žalobci 6 Kč, výrokem pod bodem IV. zamítl žalobu, aby žalovanému 3) bylo uloženo oplotit pozemek parc. č. 270/1 v k. ú. T. u Z., výroky pod bodem V. a VI. zamítl žalobu, aby žalovaným 1) a 2) bylo uloženo vyčistit od plevele a náletů, vyhrabat a uvést do náležitého stavu odpadní vodovodní strouhu na pozemku parc. č. 5136 - pozemek ve zjednodušené evidenci v k. ú. T., výroky pod bodem VII. - X. rozhodl o nákladech řízení.

K odvolání žalobce a žalovaných 1) a 2) Krajský soud v Brně jako soud odvolací rozsudkem ze dne 8. února 2006, č. j. 17 Co 282/2003-353, výrokem pod bodem I. rozsudek soudu prvního stupně ve výrocích I., VII., IX. a X. zrušil a v tomto rozsahu vrátil věc soudu prvního stupně k dalšímu řízení, výrokem pod bodem II. odmítl odvolání žalovaného 2) proti výroku II. rozsudku soudu prvního stupně, výrokem pod bodem III. rozsudek soudu prvního ve výrocích IV.,V. a VI. potvrdil. Usnesením z 6. 3. 2006, č. j. 187 Co 282/2003-357, Krajský soud v Brně doplnil uvedený rozsudek tak, že potvrdil rozsudek soudu prvního stupně ve výroku VII. a rozhodl o nákladech odvolacího řízení ve vztahu mezi žalobcem a žalovaným 3).

Proti shora uvedenému rozsudku odvolacího soudu podal žalobce dovolání, kterým napadl výrok III. tohoto rozsudku, tj. výrok, kterým byl potvrzen rozsudek soudu prvního stupně ve výrocích IV, V. a VI., a tím i souvisící výroky o nákladech řízení doplňujícího usnesení. Podáním ze dne 30. května 2006 vzal dovolání zpět.

Podle § 243b odst. 5 věty druhé občanského soudního řádu (dále jen „OSŘ“) vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví. Jelikož situace předvídaná citovaným ustanovením v této věci nastala, Nejvyšší soud ČR jako soud dovolací (§ 10a OSŘ) řízení o dovolání žalobce zastavil.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto dovolacím soudem jen ve vztahu mezi žalobcem a žalovaným 3), neboť řízení vůči žalovaným 1) a 2) ještě pokračuje před soudem prvního stupně a bude na soudu prvního stupně, aby přihlédl i k případným nákladům dovolacího řízení ve vztahu mezi žalobcem a těmito žalovanými. Žalovanému 3) by příslušela náhrada nákladů dovolacího řízení podle § 243b odst. 5 věty prvé, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c) OSŘ, tyto náklady mu však nevznikly.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 28. června 2006

JUDr. Marie Rezková, v. r.

předsedkyně senátu

Vydáno: 28. June 2006