JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 22 Cdo 1383/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Baláka a soudců JUDr. Marie Rezkové a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve věci žalobce J. B., zastoupeného advokátkou, proti žalovanému D. S., výrobní družstvo, zastoupenému advokátem, o zdržení se obtěžování žalobce provozní činností vykonávanou žalovaným, vedené u Okresního soudu v Pelhřimově pod sp. zn. 5 C 540/99, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 2. prosince 2005, č. j. 15 Co 412/2005-729, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud v Pelhřimově (dále „soud prvního stupně“) rozsudkem ze dne 28. února 2005, č. j. 5 C 540/99-628, zamítl žalobu, „aby soud uložil žalovanému povinnost zdržet se obtěžování žalobce nad míru přiměřenou poměrům emisemi hluku, kouře a pachu, vycházejícími z kotle a filtračního zařízení centrálního odsávání vybudovaného při výměně technologického zařízení v provozovně žalovaného na pozemcích žalobce parc. č. 111, parc. č. 112, parc. č. 199 v k. ú. S.“. Dále rozhodl o náhradě nákladů řízení.

Krajský soud v Českých Budějovicích jako soud odvolací k odvolání obou účastníků rozsudkem ze dne 2. prosince 2005, č. j. 15 Co 412/2005-729, pod bodem I. výroku rozsudek soudu prvního stupně potvrdil, pod bodem II. zamítl návrh na přerušení řízení, pod bodem III. nepřipustil návrh na rozšíření žaloby ve smyslu podání z 18. 4. 2005 a pod bodem IV. rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Proti rozhodnutí odvolacího soudu podal žalobce 17. 3. 2006 dovolání.

Podle § 240 odst. 1 věta prvá občanského soudního řádu (dále „OSŘ“) účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni.

Podle § 57 odst. 1 před středníkem OSŘ do běhu lhůty se nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty.

Podle § 57 odst. 2 věta prvá a druhá OSŘ lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo let se končí uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty, a není-li ho v měsíci, posledním dnem měsíce. Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den.

Podle § 46 odst. 1 věta prvá OSŘ písemnost určenou fyzické osobě soud předá doručujícímu orgánu k doručení na adresu jejího bytu, jejího místa podnikání, jejího pracoviště nebo místa, kde se zdržuje.

Podle § 46 odst. 3 věta prvá OSŘ nebyla-li fyzická osoba zastižena na adrese uvedené v odstavci 1 a písemnost nebyla doručena ani na jiném místě, doručující orgán písemnost, která má být doručena do vlastních rukou uloží.

Podle § 50c odst. 4 OSŘ nebude-li uložená písemnost vyzvednuta do 3 dnů nebo, jde-li o písemnost, která má být doručena do vlastních rukou, do 10 dnů od uložení, považuje se poslední den lhůty za den doručení, i když se adresát o uložení nedozvěděl; to neplatí, je-li náhradní doručení písemnosti vyloučeno (§50d odst. 1) nebo bylo-li uložení písemnosti neúčinné.

Podle § 50d odst. 1 OSŘ náhradní doručení je vyloučeno u písemností, u nichž to stanoví zákon, jakož i u písemnosti, které se podle zákona doručují do vlastních rukou (§ 45b odst. 1), u nichž to nařídil předseda senátu.

Z obsahu spisu vyplývá (doručenky připojené k č. l. 737 spisu) vyplývá, že dovoláním napadený rozsudek odvolacího soudu byl žalobci doručován poštou na adresu jeho bydliště. Protože nebyl zastižen, byla zásilka 6. 1. 2006 uložena a adresátu byla zanechána výzva, aby si ji vyzvedl, což žalobce učinil 23. 1. 2006. S ohledem na to, že předsedkyně senátu podle § 50d odst. 1 OSŘ nevyloučila náhradní doručení rozsudku odvolacího soudu, je třeba za rozhodující den doručení tohoto rozsudku žalobci považovat podle § 50c odst. 4 OSŘ den 16. ledna 2006. Posledním dnem lhůty k podání dovolání určené podle měsíců tak byl podle § 57 odst. 2 věta prvá OSŘ den 16. března 2006. Dovolání podané žalobcem 17. 3. 2006 je tedy opožděné.

Nejvyšší soud proto dovolání podle § 243b odst. 5 a § 218a OSŘ jako opožděně podané odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení vychází z toho, že žalobce nebyl úspěšný a žalovanému náklady tohoto řízení nevznikly (§ 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 142 odst. 1 OSŘ).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 30. května 2006

JUDr. František Balák, v. r.

předseda senátu

Vydáno: 30. May 2006