JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 22 Cdo 1284/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a soudců JUDr. Františka Baláka a JUDr. Marie Rezkové ve věci žalobce A. M., proti žalovaným: 1) J. B. a 2) A. B., zastoupeným advokátkou, o odstranění stavby, vedené u Okresního soudu v Uherském Hradišti pod sp. zn. 4 C 256/2001, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně – pobočka Zlín ze dne 7. září 2005, č. j. 59 Co 105/2004-149, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í:

Krajský soud v Brně – pobočka Zlín jako soud odvolací k odvolání žalobce rozsudkem ze dne 7. září 2005, č. j. 59 Co 105/2004-149, potvrdil rozsudek Okresního soudu v Uherském Hradišti („soud prvního stupně“) ze dne 16. dubna 2004, č. j. 4 C 256/2001-115, kterým byla zamítnuta žaloba, „aby žalovaným byla stanovena povinnost odstranit stavbu – zděnou zídku z části pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci – parcela původ pozemkový katastr (PK) p. č. 2154 a to z dílu b) odděleného z pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci – parcela původ pozemkový katastr (PK) geometrickým plánem č. 762-0131/69“, a kterým bylo rozhodnuto o nákladech řízení. Dále rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalobce včasné dovolání. Soud prvního stupně poté usnesením ze dne 12. ledna 2006, č. j. 4 C 256/2001-157, které bylo žalobci doručeno 6. 2. 2006, dovolatele vyzval, aby si do 30 dnů zvolil advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání. Poučil jej, že nebude-li do stanoveného termínu soudu prvního stupně předložena plná moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Dále ho upozornil na postup při podávání návrhu na osvobození od soudních poplatků a návrhu na ustanovení zástupce z řad advokátů při podání dovolání. Na tuto výzvu žalobce reagoval přípisem, doručeným soudu prvního stupně 22. 2. 2006, s tím, že žádá „o odročení protože chci požádat Českou advokátní komoru“ o bezplatné právní zastoupení. Podle uvedené výzvy žalobce ale nepostupoval, a proto soud prvního stupně předložil spis 19. 4. 2006 k rozhodnutí dovolacímu soudu.

Podle § 241 odst. 1, 2 OSŘ musí být dovolatel v dovolacím řízení zastoupen advokátem, jestliže sám nemá právnické vzdělání. Z podaného dovolání zastoupení advokátem nevyplývá a jiné listiny, toto zastoupení nebo právnické vzdělání dovolatele prokazující, nebyly předloženy. Dovolatel nedostatek povinného zastoupení přes výzvu soudu prvního stupně neodstranil, ačkoliv byl o procesních následcích nesplnění této povinnosti poučen.

Protože povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou tohoto řízení, jejíž nedostatek brání vydání rozhodnutí ve věci samé (§ 241 odst. 1 OSŘ) a protože k odstranění tohoto nedostatku ve stanovené lhůtě nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 věta třetí OSŘ zastavil. Skutečnost oznámená žalobcem přípisem z 16. 2. 2006, doručeným soudu prvního stupně 22. 2. 2006, nemohla být pro rozhodnutí o zastavení dovolacího řízení překážkou, neboť povinností žalobce, o níž byl soudem prvního stupně řádně poučen, bylo dodržet dvouměsíční zákonnou lhůtu k podání dovolání sepsaného advokátem. Tuto lhůtu není možné prodloužit.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení byl učiněn v souladu s § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c) OSŘ.

Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 23. května 2006

JUDr. Jiří Spáčil, CSc., v. r.

předseda senátu

Vydáno: 23. May 2006