JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 22 Cdo 1283/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl ve věci žalobce R. S., proti žalovanému S. L., o odstranění dřevěné kůlny, vedené u Okresního soudu v České Lípě pod sp. zn. 10 C 4257/2005, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci ze dne 20. ledna 2006, č. j. 30 Co 758/2005-12, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í:

Žalobce podal u soudu prvního stupně dne 11. dubna 2006 dovolání proti v záhlaví označenému usnesení odvolacího soudu, kterým byl potvrzeno usnesení Okresního soudu v České Lípě ze dne 15. listopadu 2005, č. j. 10 C 425/2005-8. Protože při podání dovolání žalobce nebyl zastoupen advokátem, soud prvního stupně jej usnesením ze dne 12. dubna 2006, č. j. 10 C 425/2005-16, doručeným mu dne 18. dubna 2006, vyzval, aby nedostatek povinného zastoupení odstranil do deseti dnů od doručení výzvy, jinak bude nejvyšším soudem dovolací řízení zastaveno. Poučil také žalobce, že pokud splňuje podmínky pro osvobození od soudních poplatků, může požádat soud, aby mu byl pro podání dovolání na náklady státu ustanoven zástupce z řad advokátů a že pokud by mu bylo v této věci odmítnuto poskytnutí právních služeb advokátem, může požádat Českou advokátní komoru, aby mu určila advokáta.

Podle § 241 odst. l občanskému soudního řádu (dále „OSŘ“) musí být dovolatel zastoupen advokátem, jestliže nemá právnické vzdělání buď sám, nebo jeho zaměstnanec (člen), který za něj jedná. Z obsahu dovolání zastoupení dovolatele nevyplývá a jiné listiny, toto zastoupení nebo právnické vzdělání dovolatele prokazující, nebyly předloženy. Dovolatel pak nedostatek povinného zastoupení ve stanové lhůtě neodstranil, ačkoliv byl o procesních následcích nesplnění této podmínky poučen; podáním ze dne 20 dubna 2006 sdělil, že zastoupen být nechce.

Protože povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání vydání rozhodnutí ve věci samé (§ 241 odst. l OSŘ). Protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu prvního stupně do dnešního dne nedošlo, Nejvyšší soud České republiky dovolací řízení podle § 104 odst. 2 a § 243c OSŘ zastavil.

Dovolatel z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, účastníkům však ve stadiu dovolacího řízení náklady nevznikly. Této procesní situaci odpovídá ve smyslu § 146 odst. 1 písm. c), § 224 odst. l a § 243b odst. 4 OSŘ. výrok o tom, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá žádný z nich právo.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 17. května 2006

JUDr. Marie Rezková, v. r.

předsedkyně senátu

Vydáno: 17. May 2006