JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 22 Cdo 1130/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Baláka a soudců JUDr. Marie Rezkové a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve věci žalobce B. H., zastoupeného advokátem, proti žalovaným: 1) B. H. a 2) Z. H., zastoupené advokátem, o určení nemovitosti do bezpodílového spoluvlastnictví manželů, vedené u Okresního soudu v Nymburku pod sp. zn. 8 C 1024/2001, o dovolání žalované 2) proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 22. listopadu 2005, č. j. 23 Co 350/2005-218, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud v Nymburku (dále „soud prvního stupně“) rozsudkem ze dne 22. září 2003, č. j. 8 C 1024/2001-123, určil, že nemovitosti zapsané u Katastrálního úřadu v N. na LV č. 291 pro obec a kat. území N., a to dům č. p. 258 na stavební parc. č. 2258 se stavební parc. č. 2258 o výměře 119 m2, garáž na stavební parc. č. 2259 se stavební parc. č. 2259 o výměře 48 m2 a parc. č. 275/13 zahrada o výměře 478 m2, patří do zaniklého, avšak nevypořádaného bezpodílového spoluvlastnictví žalobce a žalované 2). Dále rozhodl o náhradě nákladů řízení.

Krajský soud v Praze jako soud odvolací k odvolání žalovaných rozsudkem ze dne 22. listopadu 2005, č. j. 23 Co 350/2005-218, pod bodem I. výroku nepřipustil změnu žaloby, pod bodem II. rozsudek soudu prvního stupně změnil tak, že žalobu na určení, že výše označené nemovitosti patří do zaniklého bezpodílového spoluvlastnictví žalobce a žalované, zamítl a pod body III. a IV. rozhodl o náhradě nákladů řízení před soudy obou stupňů.

Proti rozhodnutí odvolacího soudu, a to do výroků pod body III. a IV. o náhradě nákladů řízení podala žalovaná 2) dovolání.

Nejvyšší soud jako soud dovolací po zjištění, že dovolání proti rozsudku odvolacího soudu bylo podáno oprávněnou osobou včas, nejprve zkoumal, zda jde o dovolání přípustné.

Podle § 236 odst. 1 občanského soudního řádu (dále „OSŘ“) lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Podle § 167 odst. 1 OSŘ nestanoví-li zákon jinak, rozhoduje soud usnesením. Usnesením se rozhoduje zejména o podmínkách řízení, o zastavení nebo přerušení řízení, o odmítnutí návrhu, o změně návrhu, o vzetí návrhu zpět, o smíru, o nákladech řízení, jakož i o věcech, které se týkají vedení řízení.

Z citovaného ustanovení § 167 odst. 1 OSŘ vyplývá, že rozhodnutí o nákladech řízení má povahu usnesení, kterou neztrácí ani v případě, kdy o nákladech řízení je rozhodnuto rozsudkem v návaznosti na rozhodnutí ve věci samé. Přípustnost dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu o nákladech řízení je proto třeba zkoumat z hledisek zákonných ustanovení, která stanoví podmínky přípustnosti dovolání proti usnesení odvolacího soudu.

Dovolání proti usnesení odvolacího soudu, jímž bylo změněno rozhodnutí soudu prvního stupně, je přípustné za naplnění předpokladů uvedených v § 237 odst. 1 písm. a) vyjma věcí uvedených v § 237 odst. 2, dále v § 238, § 238a a § 239 odst. 2 písm b) OSŘ.

Přípustnost dovolání v daném případě nevyplývá z § 237 odst. 1 písm. a) OSŘ, kterými je stanovena jen pro usnesení, jimiž bylo rozhodnuto ve věci samé. Rozhodnutí o nákladech řízení není rozhodnutím ve věci samé. Přípustnost dovolání nelze vyvodit ani z § 238, § 238a a § 239 odst. 2 písm. b) OSŘ, neboť mezi taxativně vyjmenovanými usneseními není usnesení, jímž bylo rozhodnuto o náhradě nákladů řízení. Pod žádný z uvedených paragrafů nelze podřadit ani dovolání proti usnesení, jímž bylo rozhodnuto o náhradě nákladů odvolacího řízení. K tomu srov. Soubor civilních rozhodnutí Nejvyššího soudu – právní věty a rejstříky, C 2458, sešit 28.

Nejvyšší soud proto dovolání jako nepřípustné odmítl [§ 243b odst. 5, § 218 písm. c) OSŘ].

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení vychází z toho, že dovolání žalované 2) bylo odmítnuto a žalobci náklady dovolacího řízení nevznikly (§ 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 OSŘ).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 27. dubna 2006

JUDr. František Balák, v. r.

předseda senátu

Vydáno: 27. April 2006