JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 22 Cdo 1113/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Rezkové a soudců JUDr. Františka Baláka a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve věci žalobce J. H., proti žalovaným: 1) M. H., 2) A. H., zastoupeným advokátem, a 3) I. S., zastoupené advokátem, o určení vlastnictví, vedené u Okresního soudu Plzeň-město pod sp. zn. 11 C 297/2001, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne

22. listopadu 2007, č. j. 10 Co 247/2007-438, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni rozsudkem ze dne 22. listopadu 2007, č. j. 10 Co 247/2007-438, zčásti potvrdil, zčásti změnil rozsudek Okresního soudu Plzeň-město ze dne 23. října 2006, č. j. 11 C 297/2001-374, ve znění doplňujícího usnesení ze dne 20. března 2007, č. j. 11 C 297/2001-411, a rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalobce včas dovolání. Protože nebyl zastoupen advokátem a z obsahu spisu nevyplývalo, že by sám měl právnické vzdělání, byl výzvou (usnesením) soudu prvního stupně ze dne 14. února 2008 upozorněn na podmínku povinného zastoupení advokátem s tím, že nebude-li nedostatek uvedené podmínky dovolacího řízení ve stanovené lhůtě odstraněn, bude dovolací řízení zastaveno. Jelikož žalobce v uvedené lhůtě ani později nedoložil, že by si pro dovolací řízení zvolil advokáta, soud prvního stupně doručil 13. 3. 2008 spisový materiál dovolacímu soudu.

Podle § 241 odst. 1 a 2 občanského soudního řádu (dále „OSŘ“) dovolatel musí být zastoupen advokátem nebo notářem; to neplatí, má-li dovolatel právnické vzdělání, popřípadě jedná-li za něj osoba uvedená v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b, která má právnické vzdělání. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními předpisy. Nejde ani o případ, kdy podmínka zastoupení advokátem nemusí být ve smyslu § 241b odst. 2 OSŘ splněna, neboť nejde o dovolání podané opožděně nebo někým, kdo k tomu nebyl oprávněn, ani o dovolání nepřípustné.

Povinné zastoupení dovolatele je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění nelze vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí.

Podle § 104 odst. 2 OSŘ, jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

V dané věci žalobce přes výzvu soudu prvního stupně uvedený nedostatek neodstranil. Proto Nejvyšší soud České republiky dovolací řízení pro nedostatek uvedené podmínky řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 OSŘ zastavil.

Protože žalobce nebyl v dovolacím řízení úspěšný a žalovaným v tomto řízení žádné náklady nevznikly, bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c) OSŘ tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 28. března 2008

JUDr. Marie Rezková, v. r.

předsedkyně senátu

Vydáno: 28. March 2008