JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 22 Cdo 1111/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Baláka a soudců JUDr. Marie Rezkové a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve věci žalobce K. K., SRN, zastoupeného A. P., proti žalované Z. S., zastoupené advokátem, o určení vlastnického práva k nemovitostem, vedené u Okresního soudu v Přerově pod sp. zn. 7 C 183/2005, o dovolání žalované proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 22. prosince 2005, č. j. 56 Co 514/2005-44, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud v Přerově (dále „soud prvního stupně“) rozsudkem ze dne 19. září 2005, č. j. 7 C 183/2005-29, pod bodem I. výroku zamítl žalobu, aby soud určil, že žalobce je jediným a výlučným vlastníkem blíže označených nemovitostí, pod bodem II. rozhodl o náhradě nákladů řízení mezi účastníky a pod bodem III. o soudním poplatku.

Krajský soud v Ostravě jako soud odvolací k odvolání žalované usnesením ze dne 22. prosince 2005, č. j. 56 Co 514/2006-44, rozsudek soudu prvního stupně ve výroku pod bodem II. o náhradě nákladů řízení mezi účastníky potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Proti rozhodnutí odvolacího soudu podala žalovaná včas dovolání, které podáním ze dne 6. dubna 2006 vzala zpět.

Nejvyšší soud proto v důsledku tohoto dispozitivního úkonu dovolatelky dovolací řízení podle § 243b odst. 5 občanského soudního řádu (dále „OSŘ“) zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se opírá o § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c) OSŘ.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 24. dubna 2006

JUDr. František Balák, v. r.

předseda senátu

Vydáno: 24. April 2006