JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 22 Cdo 1049/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a soudců JUDr. Františka Baláka a JUDr. Marie Rezkové ve věci žalobkyně I. H., proti žalovanému J. H., o vypořádání společného jmění manželů, vedené u Okresního soudu v Chrudimi pod sp. zn. 6 C 74/2002, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové – pobočka Pardubice ze dne 17. října 2005, č. j. 18 Co 204/2005-104, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í:

Okresní soud v Chrudimi (dále „soud prvního stupně“) rozsudkem ze dne 20. února 2003, č. j. 6 C 74/2002-35, výroky pod body I. až IV. rozhodl o vypořádání zaniklého společného jmění účastníků a pod bodem V. o nákladech řízení. Krajský soud v Hradci Králové – pobočka Pardubice jako soud odvolací k odvolání žalovaného rozsudkem ze dne 17. října 2005, č. j. 18 Co 204/2005-104, rozsudek soudu prvního stupně ve výroku pod bodem I. zrušil, ve výrocích pod body II. – až IV. potvrdil ve správném znění, ve výroku pod bodem V. změnil a dále rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Žalovaný proti rozsudku odvolacího soudu podal ve lhůtě stanovené v § 240 odst. 1 občanského soudního řádu (dále „OSŘ“) přípisem doručeným odvolacímu soudu 8. 12. 2005 dovolání. Soud prvního stupně poté usnesením z 21. února 2006, č. j. 6 C 74/2002-119, které bylo žalovanému doručeno 24. 2. 2006, žalovaného vyzval, aby si do 30 dnů zvolil advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání. Poučil jej, že nebude-li do stanoveného termínu soudu prvního stupně předložena plná moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Na tuto výzvu žalovaný nereagoval a soud prvního stupně doručil 7. 4. 2006 spisový materiál dovolacímu soudu.

Podle § 241 odst. 1, 2 OSŘ musí být dovolatel v dovolacím řízení zastoupen advokátem, jestliže sám nemá právnické vzdělání. Z podaného dovolání zastoupení advokátem nevyplývá a jiné listiny, toto zastoupení nebo právnické vzdělání dovolatele prokazující, nebyly předloženy. Dovolatel nedostatek povinného zastoupení přes výzvu soudu prvního stupně neodstranil, ačkoliv byl o procesních následcích nesplněné této povinnosti poučen.

Protože povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou tohoto řízení, jejíž nedostatek brání vydání rozhodnutí ve věci samé (§ 241 odst. 1 OSŘ) a protože k odstranění tohoto nedostatku do dnešního dne nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 243c odst 1 a § 104 odst. 2 věta třetí OSŘ zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení byl učiněn v souladu s § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c) OSŘ.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 27. dubna 2006

JUDr. Jiří Spáčil, CSc., v. r.

předseda senátu

Vydáno: 27. April 2006