JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 21 Nd 9/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Romany Fialy a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Mojmíra Putny ve věci péče o nezletilého K. A. V., zastoupeného Úřadem pro mezinárodněprávní ochranu dětí, se sídlem v Brně, Benešova č. 22, jako opatrovníkem, dítěte otce P. V., USA, zastoupeného JUDr. K. V. S. a matky A. V., zastoupené advokátem, o navrácení protiprávně zadržovaného nezletilého a o úpravu rodičovské zodpovědnosti k nezletilému, vedené u Okresního soudu v Novém Jičíně pod sp. zn. 91 Nc 504/2005, o návrhu matky na přikázání věci z důvodu vhodnosti jinému soudu, takto:

Věc, vedená u Okresního osudu v Novém Jičíně pod sp. zn. 91 Nc 504/2005, se nepřikazuje jinému soudu.

O d ů v o d n ě n í :

Návrhem podaným u Okresního soudu v Novém Jičíně dne 21.10.2005 (doplněným dne 24.11.2005) se otec nezletilého domáhal vydání rozhodnutí, kterým by bylo „nařízeno, aby byl nezletilý K. A. V. navrácen svému otci do místa svého obvyklého pobytu, tj. do města A., členský stát federace Georgia, Spojené státy americké,“ a aby matce byla uložena povinnost „předat nezletilého otci do pěti dnů od právní moci rozsudku“.

Návrhem podaným u Okresního soudu v Novém Jičíně dne 4.11.2005 se matka nezletilého domáhá vydání usnesení, kterým by byl nezletilému „pro řízení na dobu před a po rozvodu manželství“ ustanoven kolizním opatrovníkem „Městský úřad N.“. Současně se matka nezletilého domáhá vydání rozsudku, kterým by byl „nezletilý svěřen do výchovy matce“; otci byla stanovena povinnost „přispívat na výživu nezletilého měsíčně částkou 300 dolarů k rukám matky ke každému prvnímu dni měsíci předem“; nezletilý „byl svěřen pro dobu po rozvodu do výchovy matce“; otci byla stanovena povinnost „přispívat na výživu nezletilého měsíčně částkou 300 dolarů k rukám matky ke každému prvnímu dni měsíci předem, počínaje dnem právní moci rozsudku o rozvodu maželství“.

Usnesením ze dne 30.11.2005, č.j. 91 Nc 504/2005, Okresní soud v Novém Jičíně ustanovil nezletilému K. A. V. opatrovníka „k zastupování v řízení o navrácení protiprávně zadržovaného nezletilce a úpravu rodičovské zodpovědnosti i na dobu po rozvodu“, a to Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí v Brně.

Návrhem podaným u Okresního soudu v Novém Jičíně dne 21.12.2005 se otec nezletilého domáhal vydání předběžného opatření, kterým by bylo matce uloženo umožnit otci styk s nezletilým způsobem v návrhu podrobně specifikovaným.

Usnesením ze dne 27.12.2005, č.j. 91 Nc 504/2005-33, Okresní soud v Novém Jičíně předběžným opatřením upravil styk otce s nezletilým.

Podáními ze dne 6.1.2006 a 12.1.2006 matka nezletilého navrhla, aby řízení ve věci „úpravy rodičovské zodpovědnosti“ a „navrácení protiprávně zadržovaného“ bylo z důvodu vhodnosti podle § 12. odst. 2 o.s.ř. přikázáno „Okresnímu soudu v Kladně, případně některému z obvodních soudů v Praze“. Návrh matka odůvodnila tím, že „v současné době trvale bydlí na adrese A. 2624, Kladno, a pracuje u Č., na adrese Praha 6“, přičemž nezletilý „bydlí s ní a navštěvuje mateřskou školku v Kladně“.

Ve vyjádření k návrhu matky na přikázání věci jinému soudu otec uvedl, že s návrhem nesouhlasí, neboť „oba rodiče v Novém Jičíně mají zázemí a soud je s věcí již obeznámen.

Podáním doručeným Nejvyššímu soudu ČR dne 23.2.2006 zástupce matky nezletilého sdělil, že nezletilý byl „proti vůli matky otcem nezletilého bez rozhodnutí soudu v ČR odvezen do USA“ a zdržuje se v bydlišti otce.

Podáním doručeným Okresnímu soudu v Novém Jičíně dne 18.3.2006 vzal otec nezletilého návrh na navrácení protiprávně zadržovaného nezletilého K. A. V. zpět.

Podle ustanovení § 12 odst. 2 o.s.ř. věc může být přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti. Podle ustanovení § 12 odst. 3 věty druhé o.s.ř. účastníci mají právo se vyjádřit k tomu, kterému soudu má být věc přikázána, a v případě odstavce 2 též k důvodu, pro který by věc měla být přikázána.

Důvod vhodnosti pro přikázání věci jinému soudu téhož stupně ve smyslu ustanovení § 12 odst.2 o.s.ř. představují takové okolnosti, které umožní hospodárnější, rychlejší nebo zejména po skutkové stránce spolehlivější a důkladnější projednání věci jiným než příslušným soudem. Přitom je ale třeba mít na zřeteli, že obecná místní příslušnost soudu, který má podle zákona věc projednat [v daném případě výlučná místní příslušnost stanovená v ustanovení

§ 88 písm. c) o.s.ř.], je základní zásadou, a že případná delegace této příslušnosti jinému soudu je toliko výjimkou z této zásady, kterou je nutno – právě proto, že jde o výjimku – vykládat restriktivně (srov. nález Ústavního soudu České republiky ze dne 15.11.2001, sp.zn. I. ÚS 144/2000).

V posuzovaném případě, zejména s přihlédnutím ke skutečnosti, že nezletilý K. A. V. se již nezdržuje na území České republiky, nejsou dány důvody pro postup podle ustanovení § 12 odst. 2 o.s.ř.

Nejvyšší soud České republiky proto návrhu matky na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti nevyhověl.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 21. března 2006

JUDr. Roman Fiala, v.r.

předseda senátu

Vydáno: 21. March 2006