JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 21 Nd 295/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Mojmíra Putny a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Zdeňka Novotného ve věci žalobce Ing. Z. J., zastoupeného advokátem, proti žalovaným: 1) P. b., a.s., 2) I. a p. b., a.s., 3) Č. o. b., a.s., a 4) Č. k. a., o určení, „zda právní vztah žalobce k žalovaným ohledně jeho prohlášení o osobním ručitelském závazku je nebo není“, a ve věci žalobce Ing. Z. J., zastoupeného advokátem, proti žalovaným: 1) P. b., a.s., 2) „C.“, 3) I. a p. b., a.s., 4) Č. o. b., a.s., a 5) Č. k. a., o určení, že „nastala situace, že právní vztah založený touto smlouvou zaniká výpovědí ze strany klienta v případě podstatné změny okolností“, o návrhu Ing. Z. J., CSc., na určení místní příslušnosti, takto :

Návrh Ing. Z. J., CSc., aby Nejvyšší soud České republiky určil, který soud věci projedná a rozhodne, se zamítá.

O d ů v o d n ě n í :

Ing. Z. J., CSc., označený v podáních ze dne 12.2.2002 jako žalobce, se návrhem ze dne 13.12.2002, adresovaným a doručeným Nejvyššímu soudu České republiky v Brně, domáhal, aby Nejvyšší soud České republiky určil soud, který „v předložených případech bude soudem určeným“; fotokopie podání ze dne 12.2.2002 („určovací žaloby“) připojil. Návrh odůvodnil tím, že „žádný soud ve věci z důvodu nepříslušnosti nemůže rozhodnout“, a zároveň požádal, aby z důvodů „vhodnosti a účelnosti“ byl tímto soudem určen Krajský soud v Brně.

Podle ustanovení § 11 odst. 1 o.s.ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle ustanovení § 11 odst. 2 o.s.ř. je-li místně příslušných několik soudů, může se řízení konat u kteréhokoli z nich.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o.s.ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Z ustanovení § 11 odst. 3 o.s.ř. vyplývá, že Nejvyšší soud České republiky rozhoduje o určení místní příslušnosti ve věcech patřících do pravomoci soudů České republiky (§ 7 o.s.ř.) jen za splnění dalšího předpokladu, že podmínky místní příslušnosti nejsou dány buď vůbec (chybějí), nebo je nelze zjistit. Tento soud není oprávněn určovat věcnou příslušnost, neboť ta je jednoznačně dána ustanovením § 9 o.s.ř. Místní příslušnost soudů je upravena v ustanoveních § 84 až 89a o.s.ř.

Protože z obsahu písemných podání Ing. Z. J., CSc., ze dne 12.12.2002 (fotokopií „určovacích žalob“), které k návrhu na určení místní příslušnosti připojil, mimo jiné vyplývá, že všichni jím označení žalovaní jsou právnickými osobami se sídlem v České republice (v Praze), je zřejmé, že podmínky pro stanovení místní příslušnosti v těchto věcech jsou dány (nechybějí a lze je zjistit). Proto pro postup podle ustanovení § 11 odst. 3 o.s.ř. není v tomto případě důvod.

Situaci, kdy je ve věci několik žalovaných s rozdílným obecným soudem, řeší ustanovení § 11 odst. 2 o.s.ř. (tak, že řízení se může konat u kteréhokoli z nich). Zahájení řízení podáním žaloby u některého ze soudů příslušných podle ustanovení § 84 a násl. o.s.ř. je proto zcela v dispozici žalobce.

Nejvyšší soud České republiky – z důvodů výše uvedených – nemohl určit místně příslušný soud (§ 11 odst. 3 o.s.ř.), neboť nejsou splněny zákonné předpoklady pro takové rozhodnutí, a proto návrh Ing. Z. J., CSc., zamítl.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. února 2003

JUDr. Mojmír Putna, v.r.

předseda senátu

Vydáno: 25. February 2003