JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 21 Nd 246/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Mojmíra Putny a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Zdeňka Novotného v právní věci žalobce JUDr. J. Z. proti žalované Mgr. L. Z., zastoupené advokátkou, o rozvod manželství, vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 14 C 83/2002, o návrzích žalobce a Okresního soudu v Olomouci na přikázání věci z důvodu vhodnosti jinému soudu, takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 14 C 83/2002 se podle § 12 odst. 2 o.s.ř. přikazuje Okresnímu soudu ve Svitavách.

O d ů v o d n ě n í :

U Okresního soudu v Olomouci jako soudu věcně a místně příslušného bylo na návrh žalobce dne 15.3.2002 zahájeno řízení o rozvod jeho manželství s žalovanou.

Žalobce – poté, co žalovaná podáním ze dne 2.5.2002 vznesla námitku podjatosti soudce Okresního soudu v Olomouci Mgr. Aleše Frumara a podáním ze dne 6.5.2002 navrhla přikázání věci Okresnímu soudu v Prostějově z důvodů vhodnosti – navrhl (podáním doručeným Okresnímu soudu v Olomouci dne 16.5.2002), aby věc rozvodu manželství byla přikázána z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 o.s.ř. Okresnímu soudu ve Svitavách. Důvod vhodnosti spatřuje v hospodárnosti a rychlosti řízení vzhledem k postupům žalované, z nichž podle něj vyplývají „snahy žalované mařit jednání věcně a místně příslušného soudu, případně i námitkou podjatosti soudu rozhodujícího o jejím návrhu na přikázání věci, jehož je soudcem“.

Okresní soud v Olomouci – poté, co Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 31.7.2002, č.j. Nc 32/2002-36, rozhodl, že věc vyřizující soudce Mgr. Aleš Frumar není vyloučen z projednávání a rozhodování této věci – dne 14.10.2002 rovněž navrhl přikázání věci z důvodů vhodnosti Okresnímu soudu ve Svitavách. V návrhu poukázal na to, že „v rámci úvah o splnění hmotněprávních podmínek rozvodu a zejména příčin rozvratu manželství“ bude třeba vyslechnout soudce Okresního soudu v Olomouci a některé soudce Vrchního soudu v Olomouci, jakož i na okolnosti tohoto případu (již podaná námitka podjatosti, stížnost na postup soudce, dva návrhy na delegaci, eventuální další námitky podjatosti). Z uvedeného dovozuje, že delegace věci Okresnímu soudu ve Svitavách, který je vzdálen pouze 60 km od procesního soudu, umožní hospodárnější a zejména rychlejší projednání věci.

Žalovaná se k návrhu Okresního soudu v Olomouci na přikázání věci Okresnímu soudu ve Svitavách vyjádřila tak, že „k obsahu návrhu nemá námitek“.

Žalobce, který původně rovněž podal návrh na přikázání věci Okresnímu soudu ve Svitavách, se vyjádřil tak, že navrhuje zamítnutí návrhu na delegaci podle § 12 odst. 2 o.s.ř. „ve věcech Okresního soudu Olomouc sp.zn. 14 C 83/2002 a 14 C 107/2002“. Podle jeho názoru neexistují žádné okolnosti, které umožňují hospodárnější a zejména rychlejší projednání věci u Okresního soudu ve Svitavách.

Nejvyšší soud České republiky jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému soudu (Okresnímu soudu v Olomouci) a Okresnímu soudu ve Svitavách, jemuž má být věc přikázána (§ 12 odst. 3 věta první o.s.ř.), návrh žalobce a Okresního soudu v Olomouci na přikázání věci jinému soudu projednal a dospěl k závěru, že v posuzovaném případě jsou splněny zákonné podmínky k tomu, aby věc byla přikázána jinému soudu z důvodu vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o.s.ř.

Podle ustanovení § 12 odst. 2 o.s.ř. věc může být přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti. Podle ustanovení § 12 odst. 3 věty druhé o.s.ř. účastníci mají právo se vyjádřit k tomu, kterému soudu má být věc přikázána, a v případě odstavce 2 též k důvodu, pro který by věc měla být přikázána.

Důvod vhodnosti pro přikázání věci jinému soudu téhož stupně ve smyslu ustanovení § 12 odst. 2 o.s.ř. představují takové okolnosti, které umožní hospodárnější, rychlejší nebo zejména po skutkové stránce spolehlivější a důkladnější projednání věci jiným než příslušným soudem. Úvaha o vhodnosti delegace přitom musí zahrnovat posouzení všech konkrétních okolností případu.

V předmětné věci z obsahu spisu vyplývá, že žalovaná se nedostavila k prvnímu jednání ve věci, které bylo nařízeno na den 15.4.2002 (omluvila se nemocí a požádala o odročení), že další jednání nařízené na den 9.5.2002 muselo být odročeno, neboť žalovaná ve vyjádření k návrhu na rozvod manželství, v němž navrhuje zamítnutí návrhu, vznesla námitku podjatosti věc vyřizujícího soudce, a posléze podala také návrh na přikázání věci z důvodů vhodnosti Okresnímu soudu v Prostějově, o němž by příslušelo rozhodnout Vrchnímu soudu v Olomouci, jehož je žalobce soudcem; žalovaná mimo jiné tvrdí, že žalobce má trvající vztah se soudkyní Okresního soudu v Olomouci (že „je jeho přítelkyní“).

Uvedené okolnosti případu – bez ohledu na rozsah dokazování, které bude v řízení o rozvod manželství účastníků soudem prováděno – odůvodňují předpoklad rychlejšího projednání věci u Okresního soudu ve Svitavách. Ponechání věci k rozhodnutí u místně příslušného soudu Okresního soudu v Olomouci by totiž mohlo vést k dalším průtahům v řízení. Žalobce již nyní (v podání doručeném soudu dne 23.10.2002) tvrdí, že „lze zatím jen spekulovat o úmyslu soudu způsobit účastníkům majetkovou újmu“.

Přikázání této věci z důvodů vhodnosti Okresnímu soudu ve Svitavách není vyloučeno ani tím, v jakém stadiu je její projednávání, neboť ve věci zatím proběhla jen příprava jednání podle ustanovení § 114a odst 1 o.s.ř.), a není na úkor práv a postavení účastníků. Žalovaná s přikázáním věci tomuto soudu souhlasí a žalobce sám delegaci věci Okresnímu soudu ve Svitavách dne 16.5.2002 navrhl, přičemž důvody vhodnosti spatřoval „v hospodárnosti a rychlosti řízení“ s poukazem na „snahy žalované mařit jednání věcně a místně příslušného soudu, případně i námitkou podjatosti soudu rozhodujícího o jejím návrhu na přikázání věci, jehož je soudcem“.

Nejvyšší soud České republiky proto návrhu žalobce a Okresního soudu v Olomouci za přihlédnutí ke stanovisku žalované vyhověl a věc podle ustanovení § 12 odst. 2 o.s.ř. přikázal Okresnímu soudu ve Svitavách.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 21. listopadu 2002

JUDr. Mojmír Putna,v.r.

předseda senátu

Vydáno: 21. November 2002