JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 21 Nd 129/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Novotného a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobce V. u. t. v B., zastoupeného advokátkou, proti žalované T. C., o 7.650,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Vyškově pod sp. zn. 7 C 399/98, po odvolání žalované vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 44 Co 463/99, o návrhu žalované na přikázání věci z důvodu vhodnosti jinému odvolacímu soudu, takto:

Návrh žalované, aby věc vedená u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 44 Co 463/99 byla podle § 12 odst. 2 o.s.ř. přikázána Krajskému soudu v Plzni, se zamítá.

O d ů v o d n ě n í :

Žalobce se domáhal u Okresního soudu ve Vyškově zaplacení částky 7.650,- Kč s příslušenstvím, kterou v důsledku záměny čísla bankovního spojení omylem poukázal na účet žalované u banky v B.

Okresní soud ve Vyškově rozsudkem ze dne 30. 4. 1999 č.j. 7 C 399/98-41 ve věci samé žalobě vyhověl, neboť dospěl k závěru, že žalobce poukázal na účet žalované, „který byl téměř totožný s účtem J. p. a.s. B., částku 7. 650,- Kč bez jakéhokoliv právního důvodu.“

Proti tomuto rozsudku soudu prvního stupně podala žalovaná odvolání a v následném podání ze dne 26. 3. 2002 navrhla, aby věc byla přikázána k „řešení odvolání u Krajského soudu v Plzni“. V návrhu namítala, že soud prvého stupně neprovedl důkazy, které navrhovala při jednání, a proto má „oprávněné důvody k vyslovení domněnky o předpojatosti soudu“. „Svoji žádost opírá o skutečnost, že v Plzni má trvalé bydliště i jednatel společnosti J. B. a v Plzni bylo provedeno i vyšetřování policie proti výkonnému pracovníkovi žalované strany Z. B.“.

Žalobce vyjádřil “zásadní nesouhlas“ z návrhem na delegaci věci Krajskému soudu v Plzni, neboť tvrzení v žádosti o delegaci věci „jsou nepravdivá“.

Podle ustanovení § 12 odst. 2 o.s.ř. může být přikázána věc jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti.

Důvod vhodnosti pro přikázání věci jinému soudu téhož stupně ve smyslu ustanovení § 12 odst. 2 o.s.ř. představují takové okolnosti, které umožňují hospodárnější, rychlejší nebo zejména po skutkové stránce spolehlivější a důkladnější projednání věci jiným než příslušným soudem.

V předmětné věci z obsahu spisu vyplývá, že žalobce, který má své sídlo v Brně uplatňuje nárok na vrácení částky, kterou zaplatil v důsledku záměny čísla bankovního spojení u banky v B., proti žalované, která má sídlo ve Vyškově; podle výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně mají ve Vyškově trvalé bydliště i jednatelé J. B. a J. B. Není ničím potvrzeno, že by projednání odvolání proti rozsudku Okresního soudu ve Vyškově v odvolacím řízení nikoliv před příslušným Krajským soudem v Brně, nýbrž před Krajským soudem v Plzni, bylo v zájmu důkladnějšího, po skutkové stránce spolehlivějšího a zejména hospodárnějšího a rychlejšího projednání věci.

Nejvyšší soud České republiky proto návrh žalované, aby věc byla podle ustanovení § 12 odst. 2 o.s.ř. přikázána Krajskému soudu v Plzni, zamítl.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. června 2002

JUDr. Zdeněk Novotný,v.r. předseda senátu

Vydáno: 27. June 2002