JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 21 Nd 110/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Mojmíra Putny a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Zdeňka Novotného ve věci péče o nezletilou K. H., a o nezletilou K. H., obě zastoupené Okresním úřadem v Č. B. jako opatrovníkem, dcery I. H., zastoupené advokátkou a M. H., o úpravu výchovy a výživy nezletilých dětí a o úpravu práv a povinností rodičů k nezletilým dětem pro dobu po rozvodu manželství, vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 25 P 27/2002, o přikázání věci z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 o.s.ř. jinému soudu, takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 25 P 27/2002 se nepřikazuje Městskému soudu v Brně.

O d ů v o d n ě n í :

U Okresního soudu v Českých Budějovicích bylo dne 23.4.2001 na návrh otce zahájeno řízení o úpravu výchovy a výživy nezletilé K. H. a nezletilé K. H., (§ 50 zákona o rodině).

U Městského soudu v Brně bylo dne 25.4.2001 na návrh matky zahájeno řízení o úpravu práv a povinností rodičů k nezletilé K. H., a k nezletilé K. H., pro dobu po rozvodu manželství (§ 26 zákona o rodině)a dne 5.6.2001 - poté, co matka podáním z téhož dne původní návrh doplnila – i řízení o úpravu výchovy a výživy k těmto nezletilým dětem podle § 50 zákona o rodině.

Okresní soud v Českých Budějovicích usnesením ze dne 17.7.2001, č.j. 25 P a Nc 115/2001-13, přenesl místní příslušnost na Městský soud v Brně a tomuto soudu věc po právní moci usnesení také postoupil. Postup podle ustanovení § 177 odst. 2 o.s.ř. odůvodnil tím, že matka se s nezletilými dětmi zdržuje v obvodu Městského soudu v Brně, že „na trvalý charakter matčina pobytu“ lze usuzovat z toho, že děti navštěvují mateřkou školku v B., H. ul., že dcera K. nastoupí do první třídy základní školy v B., Ú. ul. a že matka navíc předložila potvrzení o trvalém pobytu od 18.4.2001 na adrese „B. ul. č. 36/126, B.-Ř.“; dovodil, že řízení u Okresního soudu v Českých Budějovicích by bylo „komplikované a neekonomické, protože poměry nezl. dětí by soud musel zajistit formou dožádání, jak tomu bylo dosud“. Dospěl proto k závěru, že bude v zájmu nezletilých dětí, aby o jejich záležitostech rozhodoval Městský soud v Brně.

Krajský soud v Brně - poté, co mu Městský soud v Brně předložil věc k rozhodnutí o jeho nesouhlasu s postoupením věci Okresním soudem v Českých Budějovicích - usnesením ze dne 19.12.2001, č.j. 26 Nc 202/2001-27, rozhodl, že nesouhlas Městského soudu v Brně s přenesením příslušnosti usnesením Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 17.7.2001, č.j. 25 P a Nc 115/2001-13, je důvodný. Vycházel přitom ze zjištění, že obě nezletilé děti měly v době zahájení řízení (podáním návrhu otce dne 23.4.2001) na základě dohody rodičů bydliště v obci N. č. 71 v okrese Č. B., přičemž nebylo prokázáno, že by se matka s nezletilými dětmi předtím odstěhovala do B. po dohodě rodičů a že by tedy dohodou rodičů došlo k založení nového bydliště dětí; okolnost, že matka (a s ní případně i nezletilé děti) se dne 18.4.2001 přihlásila v B. k „trvalému pobytu“ nepovažoval pro posouzení místní příslušnosti v této věci za významnou. Protože nebyly zjištěny žádné skutečnosti svědčící o tom, že se od podání návrhu otce na úpravu výchovy a výživy nezletilých dětí změnily okolnosti, dle nichž se ve smyslu ustanovení § 88 písm. c) o.s.ř. posuzuje místní příslušnosti, dospěl Krajský soud v Brně k závěru, že podmínky pro postup podle ustanovení § 177 odst. 2 o.s.ř. nebyly splněny.

Okresní soud v Českých Budějovicích poté přípisem ze dne 1.3.2002 účastníky řízení vyzval, aby se do 10 dnů písemně vyjádřili k „zamýšlenému postupu soudu“, a sdělil jim, že „zamýšlí postupovat podle § 12 odst. 2 o.s.ř. a věc předložit ve smyslu odst. 3 téhož ustanovení Vrchnímu soudu v Praze, tedy nejblíže společnému nadřízenému soudu s přikázáním věci Městskému soudu v Brně z důvodů vhodnosti“, protože je názoru, že „rozhodnutí Krajského soudu v Brně není v zájmu nezletilých dětí“; zároveň rekapituloval dosavadní obsah spisu.

Matka se k výzvě soudu vyjádřila tak, že se „s zamýšleným postupem Okresního soudu v Českých Budějovicích podle § 12 odst. 2 o.s.ř. plně ztotožňuje“.

Otec se vyjádřil tak, že s přikázáním věci Městskému soudu v Brně nesouhlasí, neboť místní příslušnost byla založena u Okresního soudu v Českých Budějovicích; poslední bydliště nezletilých dcer na základě dohody rodičů je v obvodu tohoto soudu v obci N. a z tohoto místa byly dcery odvezeny matkou bez jeho vědomí a souhlasu. Otec má rovněž zato, že delegací věci k Městskému soudu v Brně „dochází k jakémusi předjímání případného rozhodnutí ve věci samé“.

Okresní úřad v Českých Budějovicích jako opatrovník nezletilých dětí, ač byl poučen podle ustanovení § 101 odst. 4 o.s.ř., se k výzvě nevyjádřil.

Nejvyšší soud České republiky – poté, co mu Vrchní soud v Praze postoupil Okresním soudem v Českých Budějovicích nesprávně předložený spis vedený u tohoto soudu pod sp.zn. 25 P 27/2002 - jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána (§ 12 odst. 3 věta první o.s.ř.), návrh Okresního soudu v Českých Budějovicích na přikázání věci jinému soudu podle ustanovení § 12 odst. 2 o.s.ř. projednal a dospěl k závěru, že v posuzovaném případě nejsou dány zákonné podmínky pro přikázání věci z důvodu vhodnosti Městskému soudu v Brně.

Podle ustanovení § 12 odst. 2 o.s.ř. věc může být přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti. Podle ustanovení § 12 odst. 3 věty druhé o.s.ř. účastníci mají právo se vyjádřit k tomu, kterému soudu má být věc přikázána, a v případě odstavce 2 též k důvodu, pro který by věc měla být přikázána.

Důvod vhodnosti pro přikázání věci jinému soudu téhož stupně ve smyslu ustanovení § 12 odst.2 o.s.ř. představují takové okolnosti, které umožní hospodárnější, rychlejší nebo zejména po skutkové stránce spolehlivější a důkladnější projednání věci jiným než příslušným soudem. Přitom je ale třeba mít na zřeteli, že obecná místní příslušnost soudu, který má podle zákona věc projednat [v daném případě výlučná místní příslušnost stanovená v ustanovení § 88 písm. c) o.s.ř.], je základní zásadou, a že případná delegace této příslušnosti jinému soudu je toliko výjimkou z této zásady, kterou je nutno – právě proto, že jde o výjimku – vykládat restriktivně (srov. nález Ústavního soudu České republiky ze dne 15.11.2001, sp.zn. I. ÚS 144/2000).

V předmětné věci z obsahu spisu vyplývá, že řízení ve věci péče o nezletilou K. H. a o nezletilou K. H. bylo zahájeno u Okresního soudu v Českých Budějovicích dne 23.4.2001, že tento výlučně místně příslušný soud provedl některé úkony přípravy jednání, včetně výslechu matky Městským soudem v Brně jako soudem dožádaným a vyžádání zpráv o poměrech nezletilých a rodičů (§ 114a odst. 2 o.s.ř.), a že poté podle ustanovení § 177 odst. 2 o.s.ř. usnesením ze dne ze dne 17.7.2001, č.j. 25 P a Nc 115/2001-13, rozhodl o přenesení místní příslušnost na Městský soud v Brně.

Skutečnosti, na které poukazuje Okresní soud v Českých Budějovicích, k odůvodnění postupu podle ustanovení § 12 odst. 2 o.s.ř., nelze považovat za dostatečné a opodstatněné.

Nehledě k tomu, že okolnost, že se matka z původního bydliště v N. v okrese České Budějovice s nezletilými dětmi odstěhovala a že je přihlášena k trvalému pobytu v B., nemůže být - sama o sobě – důvodem pro přikázání věci soudu, v jehož obvodu nyní s nezletilými dětmi bydlí (tj. Městskému soudu v Brně), nelze postup podle ustanovení § 12 odst. 2 o.s.ř. uplatnit proto, že obsahově shodné skutečnosti posoudil již Krajský soud v Brně jako nadřízený soud v usnesení ze dne 19.12.2001, č.j. 26 Nc 202/2001-27 v rámci rozhodování o nesouhlasu Městského soudu v Brně s přenesením příslušnosti. Okresní soud v Českých Budějovicích, který je ve smyslu ustanovení § 105 odst. 3 části věty za středníkem o.s.ř. citovaným rozhodnutím krajského soudu vázán, důvody vhodnosti pro přikázání věci jinému soudu přitom spatřuje ve stejných okolnostech, jimiž odůvodnil svůj předchozí postup podle ustanovení § 177 odst. 2 o.s.ř.; žádné nové skutečnosti, které by svědčily o naplnění předpokladů pro přikázání věci jinému soudu z důvodů vhodnosti, v předkládací zprávě neuvádí. Protože postupem podle ustanovení § 12 odst. 2 o.s.ř. nelze obcházet ustanovení § 177 odst. 2 o.s.ř., je zcela bez významu i „nesouhlas“ Okresního soudu v Českých Budějovicích se závěry Krajského soudu v Brně k výkladu ustanovení § 177 odst. 2 o.s.ř.

Nejvyšší soud České republiky proto důvody pro přikázání věci Městskému soudu v Brně podle § 12 odst. 2 o.s.ř. neshledal.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 13. srpna 2002

JUDr. Mojmír Putna,v.r.

předseda senátu

Vydáno: 13. August 2002