JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 21 Cdo 871/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Mojmíra Putny a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Zdeňka Novotného v právní věci žalobce Ing. J. S., zastoupeného advokátkou, proti žalované T. K. p. a.s. (dříve K. P. a.s.), zastoupené advokátem, o určení neplatnosti výpovědi z pracovního poměru, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp.zn. 61 C 175/2003, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 22. srpna 2005, č.j. 16 Co 174/2005-103, takto :

I. Řízení o dovolání žalobce se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Ostravě rozsudkem ze dne 22.8.2005, č.j. 16 Co 174/2005-103, k odvolání žalobce potvrdil rozsudek Okresního soudu v Ostravě ze dne 4.1.2005, č.j. 61 C 175/2003-74, jímž byla zamítnuta žaloba o určení, že výpověď z pracovního poměru daná žalobci přípisem žalované ze dne 22.7.2003 dle § 46 odst. 1 písm. f) zákoníku práce je neplatná, a rozhodnuto, že žalobce je povinen zaplatit žalované na náhradě nákladů řízení 17.534,10 Kč k rukám advokáta Mgr. J. P.; zároveň rozhodl, že žalobce je povinen zaplatit žalované na nákladech odvolacího řízení 9.445,- Kč k rukám advokáta Mgr. J. P. Ztotožnil se se závěrem soudu prvního stupně, že žalobce se dopustil porušení pracovní kázně tím, že nevyúčtoval žalované částku 41.000,- Kč, kterou vyčerpal z účtu žalované dne 13.11.2002, čímž porušil svou povinnost zaměstnance podle ustanovení § 73 odst. 1 písm. d) zák. práce, a souhlasil i s hodnocením tohoto jednání žalobce jako porušení pracovní kázně zvlášť hrubým způsobem ve smyslu ustanovení § 53 odst. 1 písm. b) zák. práce. Zdůraznil, že soudem prvního stupně při hodnocení stupně intenzity pracovní kázně uvažované skutečnosti – že žalobce porušil svou základní povinnost ochraňovat majetek zaměstnavatele, narušil základní důvěru mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, zkrátil majetek zaměstnavatele a způsobil mu škodu ve výši nikoli zanedbatelné (11.000,- Kč) – poskytují náležitý podklad pro posouzení, jakou intenzitou žalobce pracovní kázeň porušil, a že se již nebylo nutno zabývat dalšími tvrzenými porušeními pracovní kázně; výpověď z pracovního poměru daná žalobci žalovanou podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. f) zák. práce je proto platným právním úkonem.

Proti tomuto rozsudku odvolacího soudu podal žalobce – jak vyplývá z jeho podání ze dne 11.11.2005 doručeného Okresnímu soudu v Ostravě dne 14.11.2005 - dovolání.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) po přezkoumání věci dospěl k závěru, že meritornímu rozhodnutí o dovolání brání nedostatek podmínky dovolacího řízení.

Podle § 240 odst. 1 věty první o.s.ř. účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni.

Podle ustanovení § 241 odst. 1 o.s.ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními předpisy [tj. ve věcech uvedených v ustanovení § 3 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů].

Podle ustanovení § 241 odst. 2 o.s.ř. odstavec 1 neplatí,

a) je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání,

b) je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, 21a anebo v § 21b, která má právnické vzdělání.

Podle ustanovení § 241 odst. 3 o.s.ř. odstavec 1 neplatí také tehdy, je-li dovolatelem obec, kterou zastupuje stát podle § 26a, jedná-li jménem státu za zastoupenou obec osoba uvedená v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání.

Podle ustanovení § 241 odst. 4 o.s.ř. musí být dovolání sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, v § 21a, § 21b anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání.

Dovolání je mimořádný opravný prostředek, kterým lze napadnout pravomocné rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. Mimořádnost tohoto opravného prostředku odůvodňuje požadavek, aby dovolatel, který je fyzickou osobou, měl právnické vzdělání nebo, jestliže takového vzdělání nedosáhl, aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc (advokátem), popřípadě notářem, jde-li v řízení o věc uvedenou v ustanovení § 3 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů. V případě, že dovolatelem je právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek (kraj), uvedená okolnost má za následek, že za něj musí jednat osoba uvedená v § 21 o.s.ř., v § 21a o.s.ř. nebo v § 21b o.s.ř. anebo osoba uvedená v ustanovení § 26a odst. 3 o.s.ř., je-li dovolatelem obec, kterou zastupuje stát podle § 26a o.s.ř., která má právnické vzdělání, nebo že musí být při podání dovolání zastoupen advokátem, popřípadě, jde-li v řízení o věc uvedenou v ustanovení § 3 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, notářem. Z ustanovení § 241 odst. 4 o.s.ř. současně vyplývá, že dovolání musí být sepsáno advokátem, notářem [jde-li v řízení o věc uvedenou v ustanovení § 3 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů] nebo osobou uvedenou v § 21 o.s.ř., v § 21a o.s.ř. v § 21b o.s.ř. anebo v § 26a odst. 3 o.s.ř., která má právnické vzdělání, ledaže by byla dovolatelem fyzická osoba, která dosáhla právnické vzdělání.

Ustanovení § 241 o.s.ř., které určuje tzv. povinné (nucené) zastoupení dovolatele při podání dovolání, představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit (postupem uvedeným v ustanovení § 241b odst.2 o.s.ř.), bez jejíhož splnění však nelze meritorně (věcně) rozhodnout o dovolání.

V posuzované věci žalobce podal ve dvouměsíční lhůtě uvedené v ustanovení § 240 odst. 1 o.s.ř. včasné dovolání proti rozsudku odvolacího soudu, aniž by při tomto úkonu byl zastoupen advokátem, dovolání nebylo advokátem sepsáno a nebylo prokázáno (a ani tvrzeno), že by měl právnické vzdělání; v dovolání neuvedl, v jakém rozsahu a z jakých důvodů rozsudek odvolacího soudu napadá ani čeho se domáhá. K odstranění uvedených nedostatků Okresní soud v Ostravě usnesením ze dne 22.11.2005, č.j. 61 C 175/2003-110, žalobce vyzval, aby si pro podání dovolání v této věci zvolil zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 22.8.2005, č.j. 16 Co 174/2005-103; současně ho poučil o možnosti (a podmínkách) požádat Českou advokátní komoru, aby mu advokáta určila, případně soud, aby mu pro podání dovolání byl ustanoven zástupce z řad advokátů. K provedení těchto úkonů mu stanovil lhůtu 15 dnů ode dne doručení usnesení a zároveň ho upozornil, že nebude-li ve stanovené lhůtě předložena soudu plná moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání, dovolací soud dovolací řízení zastaví. Uvedené usnesení bylo žalobci doručeno dne 5.12.2005 (srov. § 46 odst. 6, § 57 odst. 2 o.s.ř.) a od tohoto dne počala běžet 15 denní lhůta k odstranění nedostatku povinného zastoupení a vad dovolání (§ 241b odst. 3 část druhé věty před středníkem o.s.ř.), jejíž poslední den připadl na 20.12.2005 (§ 57 odst. 1 a 2 o.s.ř.). Ačkoliv – jak je zřejmé z obsahu spisu – podáním ze dne 9.1.2006 (doručeným soudu prvního stupně dne 10.1.2006) advokátka JUDr. P. T. sdělila, že převzala zastoupení žalobce, předložila plnou moc ze dne 9.1.2006 udělenou jí žalobcem „k dovolání proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 22.8.2005, č.j. 16 Co 174/2005 v návaznosti na rozsudek Okresního soudu v Ostravě ze dne 4.1.2002, č.j. 61 C 175/2004“, a zároveň požádala o prodloužení lhůty „pro doplnění dovolání“ do 16.1.2006, jí sepsané dovolání ve stanovené lhůtě (ani dosud) soudu nepodala ani neúplné dovolání žalobce nedoplnila.

Z uvedeného je zřejmé, že dovolatel nesplnil zákonem stanovenou podmínku povinného zastoupení a přes výzvu a poučení o důsledcích své nečinnosti do dnešního dne tento nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ustanovení § 241 o.s.ř. neodstranil. Nejvyšší soud České republiky proto řízení o dovolání žalobce - aniž by se mohl zabývat dalšími okolnostmi - podle ustanovení 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 věty třetí o.s.ř. zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 o.s.ř., neboť žalobce s ohledem na výsledek dovolacího řízení nemá na náhradu svých nákladů právo a žalované v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 13. července 2006

JUDr. Mojmír Putna, v. r.

předseda senátu

Vydáno: 13. July 2006