JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 21 Cdo 569/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Romana Fialy a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci zástavního věřitele I. N., a.s., zastoupeného advokátem, proti zástavnímu dlužníku R., spol. s r.o., o soudní prodej zástavy, vedené u Okresního soudu Plzeň – město pod sp. zn. 13 Nc 103/2005, o dovolání zástavního dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 11. října 2005, č.j. 13 Co 518/2005-47, takto :

I. Řízení o dovolání zástavního dlužníka se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud Plzeň – město usnesením ze dne 21.6.2005, č.j. 13 Nc 103/2005-9, rozhodl, že se „k uspokojení pohledávky zástavního věřitele vůči zástavnímu dlužníku z titulu smlouvy o úvěru registrační číslo 330/TÚ/130/02 uzavřené dne 7.8.2001 mezi původním věřitelem U. b., a.s., a zástavním dlužníkem, jež ke dni 31.5.2005 činí 6.719.460,48 Kč, nařizuje prodej zástavy – nemovitostí dle Smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitosti reg. č. 330/TÚ/130/02/ZNP/01 ze dne 7.8.2002, a to budovy obč. vyb. č. p. 1104, na pozemcích parc. č. 509/4, parc. č. 509/15 a parc. č. 509/16; budovy prům. obj. bez č.p./ č.e., na pozemku parc. č. 775/2; pozemku parc. č. 775/2, zastavěná plocha a nádvoří; pozemku parc. č. 776/3, ostatní plocha – manipulační plocha; pozemku parc. č. 776/4, ostatní plocha – manipulační plocha, vše zapsáno na LV č. 1019 u Katastrálního úřadu P. kraj, Katastrální pracoviště P., v k.ú. L., obec P., okres P.“. Současně okresní soud uložil zástavnímu dlůžníku povinnost zaplatit zástavnímu věřiteli na náhradě nákladů řízení částku 9.128,50 Kč k rukám zástupce zástavního věřitele.

K odvolání zástavního dlužníka Krajský soud v Plzni usnesením ze dne 11.10.2005, č.j. 13 Co 518/2005-47, usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné potvrdil a rozhodl, že zástavní dlužník je povinen zaplatit zástavnímu věřiteli na náhradě nákladů odvolacího řízení částku 15.172,50 Kč k rukám zástupce zástavního věřitele.

Proti tomuto usnesení odvolacího soudu podal zástavní dlužník dovolání.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) po přezkoumání věci dospěl k závěru, že v posuzovaném případě brání meritornímu rozhodnutí o dovolání zástavního dlužníka nedostatek podmínky dovolacího řízení.

Podle § 240 odst. 1 věty první o.s.ř. účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni.

Podle ustanovení § 241 odst. 1 o.s.ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními předpisy [tj. ve věcech uvedených v ustanovení § 3 odst. 1 písm. b) a § 3 odst. 2 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů].

Podle ustanovení § 241 odst. 2 o.s.ř. odstavec 1 neplatí,

a) je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání,

b) je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, 21a anebo v § 21b, která má právnické vzdělání.

Podle ustanovení § 241 odst. 3 o.s.ř. odstavec 1 neplatí také tehdy, je-li dovolatelem obec, kterou zastupuje stát podle § 26a, jedná-li jménem státu za zastoupenou obec osoba uvedená v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání.

Podle ustanovení § 241 odst. 4 o.s.ř. musí být dovolání sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, v § 21a, § 21b anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání.

Dovolání je mimořádný opravný prostředek, kterým lze napadnout pravomocné rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. Mimořádnost tohoto opravného prostředku odůvodňuje požadavek, aby účastník řízení (osoba uvedená v ustanovení § 21, § 21a, § 21b anebo § 26a odst. 3 o.s.ř., která za něj jedná), který se rozhodl dovolání podat, měl právnické vzdělání nebo, jestliže takového vzdělání nedosáhl, aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc [advokátem, popřípadě notářem, jde-li v řízení o věc uvedenou v ustanovení § 3 odst.1 písm.b) a § 3 odst.2 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů], jestliže sám nebo osoba uvedená v ustanovení § 21 o.s.ř., § 21a o.s.ř., § 21b o.s.ř. anebo v ustanovení § 26a odst. 3 o.s.ř., která za něj jedná, takového vzdělání nedosáhla.

Z ustanovení § 241 odst. 4 o.s.ř. současně vyplývá, že dovolání musí být sepsáno advokátem, notářem [jde-li v řízení o věc uvedenou v ustanovení § 3 odst.1 písm.b) a § 3 odst.2 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů] nebo osobou uvedenou v ustanovení § 21, § 21a, § 21b o.s.ř. anebo v ustanovení § 26a odst. 3 o.s.ř., která má právnické vzdělání, ledaže by byla dovolatelem fyzická osoba, která dosáhla právnické vzdělání.

Ustanovení § 241 o.s.ř., které určuje tzv. povinné (nucené) zastoupení dovolatele při podání dovolání, představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit (postupem uvedeným v ustanovení § 241b odst.2 o.s.ř.), bez jejíhož splnění však nelze meritorně (věcně) rozhodnout o dovolání.

V posuzované věci zástavní dlužník, který je právnickou osobou, nebyl při podání dovolání proti usnesení odvolacího soudu zastoupen advokátem, dovolání nebylo advokátem sepsáno a nebylo prokázáno (a ani tvrzeno), že by osoba, která za zástavního dlužníka jedná, měla právnické vzdělání.

K odstranění tohoto nedostatku podmínky dovolacího řízení Okresní soud Plzeň - město zástavního dlužníka vyzval s tím, že „dle § 241 odst. 1 o.s.ř. musí být zastoupen advokátem, proto jej vyzývá, aby si ve lhůtě jednoho měsíce od doručení výzvy zvolil zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podal ve stejné lhůtě řádné dovolání“; že „nebude-li výzvě řádně a včas vyhověno, dovolací soud dovolací řízení zastaví“. Výzva byla zástavnímu dlužníku doručena dne 9.1.2006.

Do dnešního dne zástavní dlužník shora uvedené výzvě soudu prvního stupně nevyhověl a nedostatek povinného (nuceného) zastoupení neodstranil.

Vzhledem k tomu, že zástavní dlužník přes výzvu soudu neodstranil nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ustanovení § 241 o.s.ř., ačkoliv byl o důsledcích své nečinnosti poučen, Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání zástavního dlužníka - aniž by se mohl zabývat dalšími okolnostmi - podle ustanovení § 241b a § 104 odst. 2 věty třetí o.s.ř. zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, a § 151 odst. 1 o.s.ř., neboť zástavní dlužník s ohledem na výsledek řízení nemá na náhradu svých nákladů právo a zástavnímu věřiteli v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. října 2006

JUDr. Roman Fiala, v. r.

předseda senátu

Vydáno: 24. October 2006