JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 21 Cdo 561/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Romana Fialy a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Zdeňka Novotného v právní věci žalobce A. R., zastoupeného advokátem, proti žalovanému P. R., vedené u Okresního soudu v Bruntále pod sp.zn. 7 Nc 811/2005, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 8. června 2005, č.j. 8 Co 383/2005-12, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud v Bruntále usnesením ze dne 18.4.2005, č.j. 7 Nc 811/2005-8, odmítl „podání žalobce doručené soudu dne 9.2.2005 a 11.4.2005, kterým se má zahájit řízení o blíže neurčený nárok z dědictví po otci“ a rozhodl, že „žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení“.

K odvolání žalobce Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 8.6.2005, č.j. 8 Co 383/2005-12, usnesení soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení. Vycházel ze závěru, že „závěr okresního soudu o tom, že není znám okruh žalovaných a výše požadované částky, ani po doplnění podání, je zcela správný“; že „okresní soud dodržel postup, který mu ukládá ustanovení § 43 o.s.ř., a vyzval žalobce k doplnění jeho podání, poskytl mu příslušné poučení, včetně poučení o následcích nevyhovění výzvě k doplnění“; že „ani v odvolání žalobce nekonkretizoval další osoby, které by měly být účastníky řízení, a nekonkretizoval částku, která by mu měla být vyplacena, nehledě na to, že náležitě ani nevylíčil okolnosti, z nichž svůj nárok dovodil“; že „žaloba je po věcné stránce neprojednatelná“.

Proti tomuto usnesení odvolacího soudu podal žalobce dovolání.

Podáním doručeným soudu prvního stupně dne 17.1.2006 vzal žalobce své dovolání proti usnesení odvolacího soudu zpět.

Protože dovolání bylo vzato zcela zpět, Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) podle ustanovení § 243b odst. 5 věty druhé o.s.ř. dovolací řízení zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 o.s.ř., neboť žalobce s ohledem na výsledek řízení nemá na náhradu svých nákladů právo a žalovanému v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 12. září 2006

JUDr. Roman Fiala, v. r.

předseda senátu

Vydáno: 12. September 2006