JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 21 Cdo 4783/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Romana Fialy a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Zdeňka Novotného v právní věci žalobkyně Mgr. A. B., zastoupené advokátem, proti žalovaným 1) M. B., zastoupenému advokátem, 2) Š. B., zastoupenému advokátem, 3) M. H.-Z., (zmocněnec pro doručování M. B.), 4) Ing. C. H., 5) Z. H., 6) A. K., 7) MUDr. M. T., 8) J. T., 9) P. T., o určení dědického práva, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 32 C 148/2001, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 24. ledna 2008, č. j. 18 Co 296/2006-231, takto:

I. Dovolání žalobkyně se odmítá.

II. Žalobkyně je povinna zaplatit na náhradě nákladů dovolacího řízení žalovanému 1) 2.800,- Kč k rukám advokáta, a žalovanému 2) 2.800,- Kč k rukám advokáta, oběma do tří dnů od právní moci tohoto usnesení; jinak žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.):

Dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 24.1.2008, č.j. 18 Co 296/2006-231, kterým byl potvrzen rozsudek Městského soudu v Brně ze dne 26.4.2006, č.j. 32 C 148/2001-189, doplněný usnesením ze dne 28.4.2006, č.j. 32 C 148/2001-194, ve věci samé, není přípustné podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. b) o.s.ř. a nebylo shledáno přípustným ani podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o.s.ř., neboť námitky uplatněné dovolatelkou v dovolání nepředstavují uplatnění dovolacího důvodu podle ustanovení § 241a odst. 2 písm. b) o.s.ř., ale dovolacích důvodů podle ustanovení § 241a odst. 2 písm. a) o.s.ř., případně podle ustanovení § 241a odst. 3 o.s.ř. Správnost rozsudku odvolacího soudu z hlediska těchto posléze uvedených dovolacích důvodů nemohl dovolací soud přezkoumat, neboť skutečnost, že řízení je postiženo vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci, případně, že rozsudek odvolacího soudu eventuálně vychází ze skutkového zjištění, které nemá podle obsahu spisu v podstatné části oporu v provedeném dokazování, nezakládá přípustnost dovolání podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o.s.ř.

Nejvyšší soud České republiky proto dovolání žalobkyně - aniž by se mohl věcí dále zabývat - podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o.s.ř. odmítl.

V dovolacím řízení vznikly žalovaným 1) a 2) v souvislosti se zastoupením advokáty náklady, které spočívají v paušální odměně za zastupování ve výši 2.500,- Kč (srov. ustanovení § 5 písm. d), § 10 odst. 3, § 14, § 15, § 16, § 18 odst. 1 vyhlášky č. 484/2000 Sb. ve znění vyhlášek č. 49/2001 Sb., č. 110/2004 Sb., č. 617/2004 Sb. a č. 277/2006 Sb.) a v paušální částce náhrady výdajů za jeden úkon právní služby ve výši 300,- Kč (srov. § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb. ve znění vyhlášek č. 235/1997 Sb., č. 484/2000 Sb., č. 68/2003 Sb., č. 618/2004 Sb. a č. 276/2006 Sb.), celkem ve výši 2.800,- Kč. Protože dovolání žalobkyně bylo odmítnuto, dovolací soud jí podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o.s.ř. uložil, aby žalovaným 1) a 2) tyto náklady nahradila. Žalobkyně je povinna přiznanou náhradu nákladů řízení zaplatit k rukám advokátů, kteří žalované 1) a 2) v tomto řízení zastupovali (§ 149 odst. 1 o.s.ř.). O náhradě nákladů dovolacího řízení ve vztahu k ostatním účastníkům řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 části věty před středníkem o.s.ř.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. dubna 2009

JUDr. Roman F i a l a , v. r.

předseda senátu

Vydáno: 29. April 2009