JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 21 Cdo 4363/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Romana Fialy a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobce S. M., proti žalované B. O., o ochranu osobnosti, o žalobě pro zmatečnost a na obnovu řízení, podané žalobcem proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 26.9.2007, č. j. 1 Co 233/2007-22, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 23 C 388/2007, o dovolání žalobce proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 24. ledna 2008, č. j. 1 Co 294/2007-23, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.):

Vrchní soud v Olomouci usnesením ze dne 24.1.2008, č. j. 1 Co 294/2007-23, potvrdil usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 9.11.2007, č. j. 23 C 388/2007-15, který zamítl žalobu pro zmatečnost a na obnovu řízení podanou žalobcem dne 1.11.2007 u soudu prvního stupně. Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce dovolání.

Žalobce, který je fyzickou osobou, nebyl při podání dovolání proti usnesení odvolacího soudu zastoupen advokátem, dovolání nebylo advokátem sepsáno a nebylo prokázáno (a ani tvrzeno), že by žalobce měl právnické vzdělání. Žalobce ani přes výzvu soudu, která mu byla doručena dne 22.9.2008, neodstranil nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ustanovení § 241 o.s.ř., ačkoliv byl o důsledcích své nečinnosti poučen. Nejvyšší soud České republiky proto řízení o dovolání žalobce – aniž by se mohl zabývat dalšími okolnostmi – podle ustanovení § 241b a § 104 odst. 2 věty třetí o.s.ř. zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 části věty před středníkem o. s. ř.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 31. března 2009

JUDr. Roman Fiala, v. r.

předseda senátu

Vydáno: 31. March 2009