JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 21 Cdo 3858/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Mojmíra Putny a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Zdeňka Novotného v právní věci žalobkyně M. K., zastoupené jako obecným zmocněncem, proti žalované Z. š. N. B., příspěvkové organizaci, zastoupené advokátem, o 50.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v České Lípě pod sp.zn. 15 C 164/2005, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočky v Liberci ze dne 29. srpna 2006, č. j. 29 Co 335/2006-27, takto :

I. Dovolání žalobkyně se odmítá.

II. Žádná z účastnic nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

S t r u č n é o d ů v o d n ě n í (§ 243c odst. 2 o. s. ř.):

Dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočky v Liberci ze dne 29. 8. 2006, č. j. 29 Co 335/2006-27, kterým bylo potvrzeno usnesení Okresního soudu v České Lípě ze dne 25. 5. 2006, č. j. 15 C 164/2005-20, o zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku, není přípustné podle ustanovení § 237 o. s. ř., neboť usnesením odvolacího soudu nebylo potvrzeno nebo změněno usnesení soudu prvního stupně, kterým by bylo rozhodnuto ve věci samé, a nebylo shledáno přípustným ani podle ustanovení § 238, § 238a a § 239 o. s. ř., protože usnesením soudu prvního stupně nebylo rozhodnuto ve věcech, které jsou taxativně vyjmenovány v ustanoveních § 238 a § 238a o. s. ř., a nejde rovněž o žádný z případů procesních rozhodnutí uvedených v ustanovení § 239 o. s. ř. (srov. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. 3. 2002, sp. zn. 29 Odo 205/2002, uveřejněné v časopise Soudní judikatura pod č. 102, ročník 2002).

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) proto dovolání žalobkyně podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 části věty před středníkem o. s. ř., neboť žalobkyně s ohledem na výsledek dovolacího řízení nemá na náhradu svých nákladů právo a žalované v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. července 2009

JUDr. Mojmír Putna, v. r.

předseda senátu

Vydáno: 28. July 2009