JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 21 Cdo 2759/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Mojmíra Putny a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Zdeňka Novotného v právní věci žalobce K. H., zastoupeného advokátem, proti žalovanému G. N., zastoupenému advokátem, o 300.176,- Kč s úrokem z prodlení, vedené u Okresního soudu Plzeň-sever pod sp. zn. 3 C 269/2005, o dovolání žalobce proti rozsudku Okresního soudu Plzeň-sever ze dne 26. dubna 2007, č. j. 3 C 269/2005-76, a rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 5. prosince 2007, č. j. 12 Co 436/2007-97, takto:

I. Řízení o dovolání žalobce proti rozsudku Okresního soudu Plzeň-sever ze dne 26. dubna 2007, č. j. 3 C 269/2005-76, se zastavuje.

II. Dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 5. prosince 2007, č. j. 12 Co 436/2007-97, se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.):

Řízení o dovolání žalobce proti rozsudku Okresního soudu Plzeň-sever ze dne 26. 4. 2007, č. j. 3 C 269/2005-76, Nejvyšší soud České republiky pro nedostatek funkční příslušnosti podle ustanovení § 243c odst. 1, § 104 odst. 1 věta první o. s. ř. zastavil.

Dovolání žalobce proti výroku rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 5. 12. 2007, č.j. 12 Co 436/2007-97, kterým byl potvrzen rozsudek Okresního soudu Plzeň-sever ze dne 26. 4. 2007, č. j. 3 C 269/2005-76, ve věci samé (tj. ve výroku, jímž byla zamítnuta žaloba na zaplacení 300.176,- Kč,- Kč s „příslušenstvím“ na náhradě mzdy za období od 1. 7. 2002 do 8. 7. 2003), není přípustné podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. b) o. s. ř., jak se dovolatel mylně domnívá (neboť ve věci samé nebylo soudem prvního stupně vydáno rozhodnutí, které by odvolací soud zrušil), a nebylo shledáno přípustným ani podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř., neboť napadený rozsudek odvolacího soudu nemůže mít po právní stránce - vzhledem k tomu, že v dovolání byl uplatněn (jak vyplývá z jeho obsahu – srov. § 41 odst. 2 o. s. ř.) dovolací důvod podle ustanovení § 241a odst. 3 o. s. ř. (dovolatel napadá hodnocení výpovědi žalovaného a výpovědí svědků a podrobuje tedy kritice pouze skutková zjištění odvolacího soudu, z nichž napadený rozsudek vychází) - zásadní význam ve smyslu ustanovení § 237 odst. 3 o. s. ř. [srov. též právní názor vyjádřený v usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. 6. 2004, sp. zn. 21 Cdo 541/2004, které bylo uveřejněno pod č. 132 v časopise Soudní judikatura, roč. 2004, nebo v usnesení Ústavního soudu ze dne 7. 3. 2006, sp. zn. III. ÚS 10/06, které bylo uveřejněno pod č. 130 v časopise Soudní judikatura, roč. 2006, podle něhož k okolnostem uplatněným dovolacími důvody podle ustanovení § 241a odst. 2 písm. a) o. s. ř., jestliže tvrzené vady procesu získání skutkových zjištění (zejména provádění a hodnocení důkazů) nezahrnují podmínku existence právní otázky zásadního významu, a § 241a odst. 3 o. s. ř. nemůže být při posouzení, zda je dovolání přípustné podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř., přihlédnuto].

Dovolání žalobce proti výrokům rozsudku odvolacího soudu o náhradě nákladů řízení před soudy obou stupňů, které mají z pohledu formy rozhodnutí povahu usnesení (srov. § 167 odst. 1), není rovněž přípustné (srov. § 237 až § 239 o. s. ř.), a to bez ohledu na to, zda jde o měnící či potvrzující rozhodnutí o nákladech řízení nebo o náhradu nákladů odvolacího řízení (srov. usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 31. 1. 2002, sp. zn. 29 Odo 874/2001, uveřejněné pod č. 4 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 2003).

Protože dovolání žalobce proti rozhodnutí odvolacího soudu není přípustné, Nejvyšší soud České republiky je - aniž by se mohl věcí dále zabývat - podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 části věty před středníkem o. s. ř., neboť žalobce s ohledem na výsledek řízení na náhradu svých nákladů nemá právo a žalovanému v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 26. června 2009

JUDr. Mojmír Putna, v. r.

předseda senátu

Vydáno: 26. June 2009