JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 21 Cdo 2747/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Romana Fialy a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Mojmíra Putny ve věci žalobkyně M. E., s.r.o., zastoupené advokátem, proti žalované M. R., s.r.o., zastoupené advokátem, o 102.480,- Kč s příslušenstvím, o žalobě pro zmatečnost podané žalovanou proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 14. února 2007, č. j. 69 Co 17/2007-69, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 66 C 14/2007, o dovolání žalované proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 12. prosince 2007, č. j. 11 Cmo 275/2007-33, takto:

I. Dovolání žalované se odmítá.

II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni na náhradě nákladů dovolacího řízení 2.737,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám advokáta.

Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.):

Dovolání žalované proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 12.12.2007, č. j. 11 Cmo 275/2007-33, kterým bylo potvrzeno usnesení Městského soudu v Praze ze dne 18.6.2007, č. j. 66 C 14/2007-16, ve věci samé, není přípustné podle ustanovení § 238a odst. 1 písm. b), § 238a odst. 2 a § 237 odst. 1 písm. b) o.s.ř. a nebylo shledáno přípustným ani podle ustanovení § 238a odst. 1 písm. b), § 238a odst. 2 a § 237 odst. 1 písm. c) o.s.ř., neboť rozhodnutí odvolacího soudu je v souladu s ustálenou judikaturou soudů (srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 27.6.1996, sp. zn. 2 Cdon 539/96, uveřejněný ve Sbírce soudních rozhodnutí a nálezů pod č. 27, ročník 1998; usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 23.4.1997, sp. zn. 2 Cdon 1420/96, uveřejněné v časopise Soudní judikatura pod č. 1, ročník 1997; usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 30.5.2002, sp. zn. 29 Odo 347/2002, uveřejněné v časopise Soudní judikatura pod č. 107, ročník 2002; usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 4.12.2001, sp. zn. 29 Cdo 2991/99, uveřejněné v časopise Soudní judikatura pod č. 204, ročník 2002; usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 17.4.2003, sp. zn. 29 Odo 373/2002, uveřejněné v časopise Soudní judikatura pod č. 74, ročník 2003) a nemá tedy po právní stránce zásadní význam. Nejvyšší soud proto dovolání žalované podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o.s.ř. odmítl.

Z uvedeného vyplývá, že dovolání žalované směřuje proti rozhodnutí odvolacího soudu, proti němuž není tento mimořádný opravný prostředek přípustný. Nejvyšší soud ČR proto dovolání žalované podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o.s.ř. odmítl.

V dovolacím řízení vznikly žalobkyni v souvislosti se zastoupením advokátem náklady, které spočívají v paušální odměně za zastupování ve výši 2.000,- Kč (srov. ustanovení § 10 odst. 2, odst. 3, § 14 odst. 1, § 15, § 16, § 18 odst. 1 vyhlášky č. 484/2000 Sb., ve znění vyhlášek č. 49/2001 Sb., č. 110/2004 Sb., č. 617/2004 Sb. a č. 277/2006 Sb.) a v paušální částce náhrady výdajů za jeden úkon právní služby ve výši 300,- Kč (srov. § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb. ve znění vyhlášek č. 235/1997 Sb., č. 484/2000 Sb., č. 68/2003 Sb., č. 618/2004 Sb. a č. 276/2006 Sb.), celkem ve výši 2.300,- Kč. Vzhledem k tomu, že zástupce žalobkyně advokát JUDr. V. V. osvědčil, že je plátcem daně z přidané hodnoty, náleží k nákladům řízení podle ustanovení § 137 odst. 1 a 3, § 151 odst. 2 věty druhé o.s.ř. vedle odměny za zastupování advokátem a paušální částky náhrad výdajů rovněž náhrada za daň z přidané hodnoty určená z odměny za zastupování, z náhrad a z jejích hotových výdajů podle sazby daně z přidané hodnoty [19% - srov. § 47 odst. 1 písm. a) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty], tedy částka 437,- Kč. Protože dovolání žalované bylo odmítnuto, dovolací soud jí podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o.s.ř. uložil, aby žalobkyni náklady v celkové výši 2.737,- Kč nahradila. Žalovaná je povinna přiznanou náhradu nákladů řízení zaplatit k rukám advokáta, který žalobkyni v tomto řízení zastupoval (§ 149 odst. 1 o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 24. června 2009

JUDr. Roman Fiala, v. r.

předseda senátu

Vydáno: 24. June 2009