JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 21 Cdo 2144/2005

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Novotného a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobce J. T., proti žalované H. B., spol. s r.o., zastoupené advokátem, o zaplacení 400.000,- Kč, 9.952,45 DEM, 16.560,- Sk, 320,- USD, 990.000,- ITL, 5.015,- NGL, 36.000,- BEF, 3.300,- ATS, 16.450,- FRF, 390,- CHF, 140,- GBP a 292.500,- ESP s úroky z prodlení, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 8 C 186/2001, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 1. června 2004 č.j. 21 Co 96/2004-259, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žalobce je povinen zaplatit žalované na náhradě nákladů dovolacího řízení 9.015,- Kč do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám advokáta.

O d ů v o d n ě n í :

Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 1.6.2004 č.j. 21 Co 96/2004-259 k odvolání žalobce potvrdil rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 1.8.2003 č.j. 8 C 186/2001-218, kterým byla zamítnuta žaloba o zaplacení 400.000,- Kč, 9.952,45 DEM, 16.560,- Sk, 320,- USD, 990.000,- ITL, 5.015,- NGL, 36.000,- BEF, 3.300,- ATS, 16.450,- FRF, 390,- CHF, 140,- GBP a 292.500,- ESP s 10% úrokem z prodlení od 22.1.2001 do zaplacení, a žalobci bylo uloženo zaplatit žalované na náhradě nákladů řízení 45.083,- Kč „k rukám zástupce žalované“; současně rozhodl, že žalobce je povinen zaplatit žalované na nákladech odvolacího řízení 40.934,- Kč „na účet jeho právního zástupce“. Odvolací soud se ztotožnil se závěrem soudu prvního stupně, že s ohledem na ujednání účastníků obsažená v pracovní smlouvě a „smlouvě o podmínkách pro stanovení výše mzdy“ ze dne 24.11.1997, která jsou „v souladu s tehdy platným ust. § 5 odst. 2 zák. č. 1/1992 Sb.“ a ustanoveními § 12 odst. 1 a 4 a § 19 zákona č. 119/1992 Sb., nejsou uplatněné nároky žalobce (jako řidiče mezinárodní kamionové dopravy) na náhradu přesčasových hodin a doplatky za krácené stravné opodstatněné.

Proti tomuto rozsudku odvolacího soudu podal žalobce včasné dovolání.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) po přezkoumání věci dospěl k závěru, že v posuzovaném případě brání meritornímu rozhodnutí o dovolání nesplnění podmínky povinného zastoupení.

Podle ustanovení § 240 odst. 1, věty první o.s.ř. účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni.

Podle ustanovení § 241 odst. 1 věty první o.s.ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy (§ 241 odst. 1 věty druhé o.s.ř.). Podle ustanovení § 241 odst. 2 o.s.ř. odstavec 1 neplatí,

a) je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání,

b) je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek,

jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, 21a, anebo v § 21b, která má právnické vzdělání.

Podle ustanovení § 241 odst. 4 o.s.ř. dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání.

Dovolání je mimořádný opravný prostředek, kterým lze napadnout pravomocné rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. Mimořádnost tohoto opravného prostředku odůvodňuje požadavek, aby účastník řízení (osoba uvedená v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která za něj jedná), který se rozhodl dovolání uplatnit, měl právnické vzdělání nebo, aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc [advokátem nebo - jde-li o věci uvedené v § 3 odst. 1 písm. b) a § 3 odst. 2 zákona č. 358/1992 Sb, o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů - notářem], jestliže sám nebo osoba uvedená v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která za něj jedná, takového vzdělání nedosáhla.

Z ustanovení § 241 o.s.ř. vyplývá, že dovolatel - pokud nemá právnické vzdělání buď sám nebo osoba uvedená v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která za něj jedná - musí být nejen při podání dovolání zastoupen advokátem (notářem), ale i požadavek, že tento procesní úkon může učinit jen prostřednictvím takového zmocněnce. Citované ustanovení představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, bez jejíhož splnění však nelze vydat rozhodnutí, kterým se řízení končí (rozhodnutí ve věci samé).

V posuzovaném případě podal žalobce dovolání proti rozsudku odvolacího soudu, aniž by při tomto úkonu byl zastoupen advokátem (zastoupení notářem v této věci nepřipadá v úvahu), a nebylo ani prokázáno, že by měl právnické vzdělání. K odstranění uvedeného nedostatku jej Obvodní soud pro Prahu 5 usnesením ze dne 1.7.2005 č.j. 8 C 186/2001-280 vyzval, aby si ve lhůtě 1 měsíce zvolil v dovolacím řízení pro podání dovolání zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání, a zároveň ho poučil, že dovolací řízení bude zastaveno, nebude-li výzvě ve stanovené lhůtě vyhověno. Přestože usnesení bylo žalobci doručeno dne 23.7.2005, žalobce výzvě k volbě advokáta dosud nevyhověl.

Z uvedeného je zřejmé, že dovolatel nesplnil zákonem stanovenou podmínku povinného zastoupení a přes výzvu a poučení o důsledcích své nečinnosti do dnešního dne tento nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ustanovení § 241 o.s.ř. neodstranil. Nejvyšší soud České republiky proto řízení o dovolání žalobce - aniž by se mohl zabývat dalšími okolnostmi - podle ustanovení § 243b odst. 5 věty druhé, 241b odst. 2 a § 104 odst. 2, věty třetí o.s.ř. zastavil.

V dovolacím řízení vznikly žalované v souvislosti se zastoupením advokátem náklady, které spočívají v paušální odměně ve výši 7.500,- Kč (srov. § 3 odst. 1 bod 6, § 10 odst. 3, § 14 odst. 1, § 15, § 16 a § 18 odst. 1 vyhlášky č. 484/2000 Sb. ve znění vyhlášek č. 49/2001 Sb. a č. 110/2004 Sb.) a v paušální částce náhrady výdajů za jeden úkon právní služby ve výši 75,- Kč (srov. § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb. ve znění vyhlášek č. 235/1997 Sb., č. 484/2000 Sb. a č. 68/2003 Sb.). Vzhledem k tomu, že zástupce žalované advokát JUDr. B. V. osvědčil, že je plátcem daně z přidané hodnoty, náleží k nákladům řízení, které žalované v dovolacím řízení vznikly (srov. též právní názor vyjádřený v rozsudku Nejvyššího soudu České republiky ze dne 15.12.2004 sp. zn. 21 Cdo 1556/2004, uveřejněném ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 21, ročník 2005), vedle paušální odměny za zastupování advokátem a paušální částky náhrad výdajů, rovněž částka odpovídající dani z přidané hodnoty, kterou je advokát povinen z odměny za zastupování a z náhrad odvést podle zvláštního právního předpisu (srov. § 137 odst. 3 o.s.ř. ve znění zákona č. 237/2004 Sb.), tedy částka (po zaokrouhlení) 1.440,- Kč. Protože žalobce z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, dovolací soud mu podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o.s.ř. uložil, aby žalované tyto náklady nahradil. Celkovou náhradu nákladů dovolacího řízení ve výši 9.015,- Kč je žalobce povinen zaplatit k rukám advokáta, který žalovanou v tomto řízení zastupoval (§ 149 odst. 1 o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 12. července 2006

JUDr. Zdeněk N o v o t n ý , v. r.

předseda senátu

Vydáno: 12. July 2006