JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 21 Cdo 2055/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Novotného a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobce RNDr. M. S., proti žalovanému G., B., zastoupenému advokátem, o neplatnost dohody o změně pracovní smlouvy, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 13 C 105/2004, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 2. května 2006, č.j. 15 Co 220/2005-100, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Brně k odvolání žalobce rozsudkem ze dne 2.5.2006, č.j. 15 Co 220/2005-100 potvrdil rozsudek Městského soudu v Brně ze dne 27.1.2005, č.j. 13 C 105/2004-71 ve věci samé (tj. ve výroku, jímž byla zamítnuta žaloba na určení, že žalobce „je zaměstnancem žalovaného, přičemž pracovní poměr žalobce je sjednán na dobu neurčitou v souladu s pracovní smlouvou ze dne 5.6.2000“), a zároveň rozhodl, že žalobce je povinen zaplatit žalovanému na nákladech odvolacího řízení 6.128,50 Kč k rukám advokáta. Odvolací soud se ztotožnil se závěrem soudu prvního stupně, že za situace, kdy žalobce se žalovaným uzavřeli „dohodu o změně pracovního poměru ze dne 23.5.2002“ na dobu určitou, „žalobce neprokázal, že by vůči němu byla učiněna bezprávná výhružka, na základě níž by jeho projev vůle byl nesvobodný“. Dovodil, že pro žalobce tato situace nebyla nová, neboť se zaměstnavatelem byl „již řadu měsíců v neshodách a dlouhodobě s ním jednal o ukončení pracovního poměru“, a nemohl jí být zaskočen tak, aby bylo jeho rozhodování ovlivněno „natolik, že by jednal nesvobodně“.

Proti tomuto rozsudku odvolacího soudu podal žalobce dovolání, které podáním ze dne 23.4.2008 vzal zpět.

Protože dovolání bylo vzato zcela zpět, Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§10a o.s.ř.) podle ustanovení § 243b odst. 5 věty druhé o.s.ř. dovolací řízení zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 150 a § 151 o.s.ř., neboť žalobce, který z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, nemá na náhradu svých nákladů právo a žalovanému v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 5. května 2009

JUDr. Zdeněk Novotný, v. r.

předseda senátu

Vydáno: 05. May 2009