JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 21 Cdo 200/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Romana Fialy a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Zdeňka Novotného v právní věci žalobce E. S., zastoupeného advokátem, proti žalovanému Finančnímu úřadu O., vedené u Okresního soudu v Opavě pod sp.zn. 7 C 162/2004, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. června 2005, č.j. 56 Co 274/2005-39, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud v Opavě usnesením ze dne 4.5.2005, č.j. 7 C 162/2004-30, odmítl „podání žalobce ze dne 26.4.2004“ (výrok I.) a rozhodl, že „žalovanému se nepřiznává právo na náhradu nákladů řízení“ (výrok II.). Vycházel ze závěru, že „podání žalobce, kterým se zahajuje řízení, nebylo ani přes výzvu předsedy senátu řádně opraveno či doplněno a v řízení pro tento nedostatek nelze pokračovat“.

K odvolání žalobce Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 30.6.2005, č.j. 56 Co 274/2005-39, usnesení soudu prvního stupně potvrdil „v odstavci I. výroku“; změnil „v odstavci II. výroku“ tak, že „žalobci se povinnost k náhradě nákladů prvostupňového řízení žalovanému nestanoví“, a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení. Vycházel ze závěru, že „ze žaloby ani z jejího doplňku nelze jednoznačně zjistit, čeho se žalobce domáhá“.

Proti tomuto usnesení odvolacího soudu podal žalobce dovolání.

Podáním doručeným soudu prvního stupně dne 5.1.2006 vzal žalobce své dovolání proti usnesení odvolacího soudu „v celém rozsahu“ zpět.

Protože dovolání bylo vzato zcela zpět, Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) podle ustanovení § 243b odst. 5 věty druhé o.s.ř. dovolací řízení zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 o.s.ř., neboť žalobce s ohledem na výsledek řízení nemá na náhradu svých nákladů právo a žalovanému v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 20. června 2006

JUDr. Roman Fiala

předseda senátu

Vydáno: 20. June 2006