JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 21 Cdo 198/2000

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného C. B., s.r.o., proti povinnému J. C., pro 317.500,- Kč s příslušenstvím prodejem nemovitostí povinného, vedené u Okresního soudu ve Svitavách pod sp. zn. E 1665/96, o dovolání povinného proti usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 16. listopadu 1998, č.j. 17 Co 561, 700, 701, 702, 703, 704 a 705/98-82, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud ve Svitavách usnesením ze dne 15.11.1996, č.j. E 1665/96-12, nařídil výkon rozhodnutí prodejem nemovitostí - parcel č. 201/1, 201/3 a 201/5 v katastrálním území Z., zapsaných u Katastrálního úřadu ve S. na LV č. 2091 pro obec L., katastrální území Z.; usnesením ze dne 10.7.1997, č.j. E 1665/96-21, ustanovil povinnému pro řízení opatrovníka; usnesením ze dne 19.9.1997, č.j. E 1665/96-22, přibral do řízení znalce pro zjištění ceny pozemků; usnesením ze dne 11.12.1997, č.j. E 1665/96-38, přiznal znalci odměnu za vypracovaný posudek; usnesením ze dne 10.2.1998, č.j. E 1665/96-44, určil odhadní cenu předmětných nemovitostí; usnesením ze dne 24.3.1998, č.j. E 1665/96-46, vydal dražební vyhlášku a usnesením ze dne 29.4.1998, č.j. E 1665/96-55, udělil vydražiteli příklep na dražené nemovitosti za nejvyšší podání 370.000,- Kč.

Odvolání povinného proti všem výše zmíněným usnesením soudu prvního stupně Krajský soud v Hradci Králové usnesením ze dne 16. listopadu 1998, č.j. 17 Co 561, 700, 701, 702, 703, 704 a 705/98-82, jako opožděné odmítl.

Proti usnesení odvolacího soudu podal povinný dovolání, v němž navrhl „zrušení exekučního řízení".

Dovolání bylo povinným podáno opožděně.

Podle ustanovení § 240 odst. 1 věty první o.s.ř. účastník může podat dovolání do jednoho měsíce od právní moci rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni. Podle ustanovení § 240 odst. 2 věty druhé je lhůta zachována, bude-li dovolání podáno ve lhůtě u odvolacího soudu nebo dovolacího soudu.

Jednoměsíční lhůta pro podání dovolání je lhůtou procesní a zákonnou; její zmeškání nelze prominout (§ 240 odst. 2 věta první o.s.ř.). Ve smyslu § 57 odst. 2 o.s.ř. končí běh této lhůty uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty, a není - li ho v měsíci, posledním dnem měsíce; připadne - li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Lhůta je zachována, je - li poslední den lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit.

V posuzovaném případě bylo ze spisu zjištěno, že usnesení odvolacího soudu bylo doručeno oprávněné dne 11. 12. 1998, povinnému dne 12. 12. 1998 a manželce povinného dne 12. 12. 1998. Dovolání povinného proti tomuto usnesení, datované dnem 2. 1. 1999 a adresované „Vrchnímu soudu České republiky, Náměstí hrdinů 1300, Praha 4", bylo podáno k poštovní přepravě na poště L. jako doporučená zásilka pod č. R 007657 a doručeno Vrchnímu soudu v Praze dne 12. 1. 1999. Vrchní soud v Praze, sídlící na adrese v Praze 4, nám. Hrdinů č. 1300, postoupil „dopis J. C. ze dne 2. ledna 1999, který by mohl být považován za dovolání ve věci vedené pod sp. zn. E 1665/96", Okresnímu soudu ve Svitavách zásilkou podanou u pošty P. dne 22. 1. 1999.

Vrchní soud v Praze, jemuž povinný své dovolání směřující proti usnesení odvolacího soudu adresoval a jemuž bylo také zprvu doručeno, není dovolacím soudem; podle § 10a občanského soudního řádu ve znění po novele provedené zákonem číslo 238/1995 Sb. je dovolacím soudem od 1. ledna 1996 Nejvyšší soud České republiky. Bylo-li dovolání podáno u jiného než příslušného soudu prvního stupně nebo u nepříslušného odvolacího soudu, popř. jinému státnímu orgánu, je dovolací lhůta zachována jen tehdy, stačí-li tento soud nebo jiný státní orgán ještě v dovolací lhůtě odeslat jim doručené dovolání příslušnému soudu (tj. podat je na poště nebo přímo u soudu).

Z uvedeného vyplývá, že dovoláním napadené usnesení odvolacího soudu nabylo právní moci dne 12. 12. 1998 (§ 159 odst. 1 ve spojení s ustanovením § 167 odst. 2 a § 211 o.s.ř.) a lhůta k podání dovolání uplynula podle ustanovení § 243c a § 57 odst. 1 a 2 o.s.ř. dnem 12. 1. 1999.

Protože Vrchní soud v Praze, u něhož bylo dovolání povinným nesprávně podáno, nestačil toto v dovolací lhůtě odeslat příslušnému Okresnímu soudu ve Svitavách, lze uzavřít, že dovolání bylo podáno po uplynutí zákonné lhůty a dovolací soud jej proto podle ustanovení § 243b odst. 4 věty první a § 218 odst. 1 písm. a/ o.s.ř. - aniž se mohl zabývat dalšími okolnostmi - odmítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 4, § 254 odst. 1, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1, neboť povinný s ohledem na výsledek řízení na náhradu svých nákladů nemá právo a oprávněné náklady v souvislosti s tímto řízením nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek

V Brně 28. listopadu 2000

JUDr. Ivana Z l a t o h l á v k o v á

předsedkyně senátu

Vydáno: 28. November 2000