JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 21 Cdo 1715/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Mojmíra Putny a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Zdeňka Novotného v právní věci žalobkyně České republiky - Ministerstva obrany (Vojenského úřadu pro právní zastupování), proti žalovanému P. M., zastoupenému justiční čekatelkou u Okresního soudu v Ostravě, jako opatrovníkem, o 2.773,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp.zn. 26 C 276/2004, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 16. ledna 2006, č.j. 16 Co 19/2006-25, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Ostravě k odvolání žalobkyně usnesením ze dne 16. 1. 2006, č.j. 16 Co 19/2006-25, potvrdil usnesení Okresního soudu v Ostravě ze dne 8. 8. 2005, č.j. 26 C 276/2004-13, jímž bylo řízení zastaveno s tím, že po právní moci usnesení bude věc postoupena „Ministerstvu obrany České republiky jako služebnímu orgánu pravomocnému věc projednat a rozhodnout“, a rozhodnuto, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení; současně rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení. Odvolací soud se ztotožnil se závěrem soudu prvního stupně o tom, že v projednávané věci, která se týká náhrady škody způsobené na majetku Armády České republiky vojákem základní služby vzniklé po 1. 12. 1999, není dána pravomoc soudů (§ 7 odst. 1 a 3 o.s.ř.), nýbrž ve smyslu ustanovení § 56 odst. 1 zákona č. 220/1999 Sb. „pravomoc služebních orgánů“.

Proti tomuto usnesení odvolacího soudu podala žalobkyně dovolání, které podáním ze dne 11. 10. 2006, doručeným Okresnímu soudu v Ostravě dne 12. 10. 2006, vzala zpět.

Protože dovolání bylo vzato zcela zpět, Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) podle ustanovení § 243b odst. 5 věty druhé o.s.ř. dovolací řízení zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 části věty před středníkem o.s.ř., neboť žalobkyně s ohledem na výsledek řízení nemá na náhradu svých nákladů právo a žalovanému v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 16. listopadu 2006

JUDr. Mojmír Putna, v. r.

předseda senátu

Vydáno: 16. November 2006