JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 21 Cdo 1699/2004

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Novotného a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobce Ing. M. K., zastoupeného advokátem, proti žalovanému J. H., zastoupenému advokátem, o 100.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp. zn. 8 C 130/2002, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 24. února 2004 č.j. 29 Co 47/2004-64, takto:

I. Dovolání žalobce se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í

Dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 24.2.2004 č.j. 29 Co 47/2004-64, kterým byl potvrzen rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 9 ze dne 6.11.2003 č.j. 8 C 130/2002-51 ve věci samé, není přípustné podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. b) o.s.ř. a nebylo shledáno přípustným ani podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o.s.ř., neboť napadený rozsudek odvolacího soudu nemá po právní stránce zásadní význam (§ 237 odst. 3 o.s.ř.) - odvolací soud vyřešil otázku povahy tzv. konkurenční doložky jako synallagmatického závazku a v této souvislosti otázku platnosti ujednání účastníků ze dne 9.10.1998 v souladu s ustálenou judikaturou (srov. rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 11.4.2002 sp. zn. 21 Cdo 1276/2001, uveřejněný v časopise Soudní judikatura č. 7, roč. 2002, pod poř. č. 132, ze kterého soudy obou stupňů v posuzované věci vycházejí a dovolací soud neshledal důvody k jejich změně).

Z uvedeného vyplývá, že dovolání žalobce směřuje proti rozhodnutí odvolacího soudu, proti němuž není tento mimořádný opravný prostředek přípustný. Nejvyšší soud České republiky proto dovolání žalobce – aniž by se mohl věcí dále zabývat - podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5, věty první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 o. s. ř., neboť žalobce, který z procesního hlediska zavinil, že dovolání bylo odmítnuto, na náhradu nákladů řízení nemá právo a žalovanému v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 6. prosince 2004

JUDr. Zdeněk N o v o t n ý, v.r.

předseda senátu

Vydáno: 06. December 2004