JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 21 Cdo 1697/2004

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Novotného a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobkyně K., p., a.s., proti žalovanému R. M., o 5.012,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Chebu pod sp. zn. 21 Ro 2112/2003, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 4. března 2004 č.j. 11 Co 147/2004-11, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Plzni usnesením ze dne 4.3.2004 č.j. 11 Co 147/2004-11 k odvolání žalobkyně potvrdil usnesení Okresního soudu v Chebu ze dne 17.12.2003 č.j. 21 Ro 2112/2003-8, kterým bylo rozhodnuto, že „podání došlé soudu dne 16.9.2003 se odmítá“ a že „žalovanému se náklady řízení nepřiznávají“. Odvolací soud se ztotožnil se závěrem soudu prvního stupně, že v řízení nelze dále pokračovat pro vady žalobního návrhu (není z něj zřejmé, čeho se žalobkyně domáhá a na základě jakých skutečností), které žalobkyně přes výzvu soudu prvního stupně ani v odvolání neodstranila.

Proti tomuto usnesení odvolacího soudu podala žalobkyně včasné dovolání. Při podání dovolání za žalobkyni jednal její zaměstnanec JUDr. F. P.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) po přezkoumání věci dospěl k závěru, že v posuzovaném případě brání meritornímu rozhodnutí o dovolání nesplnění podmínky povinného zastoupení.

Podle ustanovení § 240 odst. 1, věty první o.s.ř. účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni.

Podle ustanovení § 241 odst. 1 věty první o.s.ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy (§ 241 odst. 1 věty druhé o.s.ř.). Podle ustanovení § 241 odst. 2 o.s.ř. odstavec 1 neplatí,

a) je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání,

b) je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek,

jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, 21a, anebo v § 21b, která má právnické vzdělání.

Podle ustanovení § 241 odst. 3 o.s.ř. odstavec 1 neplatí také tehdy, je-li dovolatelem obec, kterou zastupuje stát podle § 26a, jedná-li jménem státu za zastoupenou obec osoba uvedená v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání. Podle ustanovení § 241 odst. 4 o.s.ř. dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání.

Dovolání je mimořádný opravný prostředek, kterým lze napadnout pravomocné rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. Mimořádnost tohoto opravného prostředku odůvodňuje požadavek, aby účastník řízení (osoba uvedená v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která za něj jedná), který se rozhodl dovolání uplatnit, měl právnické vzdělání nebo, aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc [advokátem nebo - jde-li o věci uvedené v § 3 odst. 1 písm. b) a § 3 odst. 2 zákona č. 358/1992 Sb, o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů - notářem], jestliže sám nebo osoba uvedená v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která za něj jedná, takového vzdělání nedosáhla.

Z ustanovení § 241 o.s.ř. vyplývá, že dovolatel - pokud nemá právnické vzdělání buď sám nebo osoba uvedená v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která za něj jedná - musí být nejen při podání dovolání zastoupen advokátem (notářem), ale i požadavek, že tento procesní úkon může učinit jen prostřednictvím takového zmocněnce. Citované ustanovení představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, bez jejíhož splnění však nelze vydat rozhodnutí, kterým se řízení končí (rozhodnutí ve věci samé).

V posuzované věci podal za žalobkyni (která je právnickou osobou) dovolání proti usnesení odvolacího soudu jí pověřený zaměstnanec JUDr. F. P., který nedosáhl takového vzdělání, které by splňovalo podmínku právnického vzdělání ve smyslu ustanovení § 241 odst. 2 písm. b) a § 241 odst. 4 o.s.ř. (srov. též právní názor vyjádřený v usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 28.1.1999 sp. zn. 20 Cdo 1638/98, které bylo uveřejněno pod č. 25 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 2000).

K odstranění uvedeného nedostatku Okresní soud v Chebu usnesením ze dne 10.6.2004 č.j. 21 Ro 2112/2003-21 vyzval žalobkyni, aby si ve lhůtě 15 dnů zvolila v dovolacím řízení zástupcem advokáta nebo „doložila právnické vzdělání“, a aby jeho prostřednictvím podala řádné dovolání, a zároveň ji poučil, že dovolací řízení bude zastaveno, nebude-li výzvě ve stanovené lhůtě vyhověno. Protože tato výzva soudu prvního stupně zůstala bezvýsledná, Nejvyšší soud České republiky usnesením ze dne 3.8.2004 č.j. 21 Cdo 1697/2004-23 žalobkyni opětovně vyzval, aby si v této věci pro podání dovolání zvolila zástupcem advokáta nebo aby podáním dovolání pověřila svého zaměstnance, který má právnické vzdělání, a aby jeho prostřednictvím podala řádné dovolání; současně ji poučil, že nebude-li do 20 dnů od doručení tohoto usnesení předložena plná moc zvoleného advokáta nebo pověření pro zaměstnance žalobkyně, který má právnické vzdělání, bude dovolací řízení podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o.s.ř. zastaveno. Ačkoli uvedené usnesení Nejvyššího soudu České republiky bylo žalobkyni doručeno dne 9.8.2004, žalobkyně výzvě k volbě advokáta či pověření svého zaměstnance, který má právnické vzdělání, dosud nevyhověla.

Z uvedeného je zřejmé, že dovolatelka nesplnila zákonem stanovenou podmínku povinného zastoupení a přes výzvu a poučení o důsledcích své nečinnosti do dnešního dne tento nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ustanovení § 241 o.s.ř. neodstranila. Nejvyšší soud České republiky proto řízení o dovolání žalobkyně - aniž by se mohl zabývat dalšími okolnostmi - podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2, věty třetí o.s.ř. zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5, věty první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 o.s.ř., neboť žalobkyně s ohledem na výsledek řízení na náhradu svých nákladů řízení nemá právo a žalovanému v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 6. prosince 2004

JUDr. Zdeněk N o v o t n ý, v.r.

předseda senátu

Vydáno: 06. December 2004