JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 21 Cdo 1605/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

21 Cdo 1606/2006

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Mojmíra Putny a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Zdeňka Novotného ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné S. a. R. C., s.r.o., zastoupené advokátem, proti povinné H. (Č.) a.s., člen koncernu, pro 5.800,- Kč s příslušenstvím prodejem movitých věcí povinné, vedené u Okresního soudu v Pardubicích pod sp. zn. 21 E 293/2002, o dovolání povinné proti usnesení Okresního soudu v Pardubicích ze dne 22. května 2002, č.j. 21 E 293/2002-7, usnesení Okresního soudu v Pardubicích ze dne 29. září 2003, č.j. 21 E 293/2002-18 (správně č.j. 21 E 293/2002-20), usnesení Krajského soudu v Hradci Králové – pobočky Pardubice ze dne 28. ledna 2004, č.j. 23 Co 38/2004 –33, a usnesení Krajského soudu v Hradci Králové – pobočky Pardubice ze dne 28. ledna 2004, č.j. „23 Co 731-30“ (správně č.j. 23 Co 731/2003-30), takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Hradci Králové – pobočka Pardubice usnesením ze dne 28.1.2004, č.j. 23 Co 38/2004-33, potvrdil usnesení Okresního soudu v Pardubicích ze dne 22.5.2002, č.j. 21 E 293/2002-7, jímž byl podle vykonatelného rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 30.1.2002, č.j. 34 Cm 362/98-91, nařízen výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí povinné k uspokojení pohledávky oprávněné ve výši 5.800,- Kč a nákladů tohoto výkonu rozhodnutí 3.450,- Kč „(3.000,-- nákl. práv. zast. + 300,-- Sop + 2x 75,-- Kč paušál)“ a povinné zakázáno, aby nakládala s věcmi, které vykonavatel podle tohoto usnesení sepíše; zároveň rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo nákladů odvolacího řízení.

Krajský soud v Hradci Králové – pobočka Pardubice usnesením ze 28.1.2004, č.j. 23 Co 731/2003-30, potvrdil usnesení Okresního soudu v Pardubicích ze dne 29.9.2003, č.j. 21 E 293/2002-20, jímž byl zamítnut návrh povinné na odklad výkonu rozhodnutí prodejem movitých věcí nařízený usnesením Okresního soudu v Pardubicích ze dne 22.5.2002, č.j. 21 E 293/2002-7, a rozhodnuto, že žádný z účastníků nemá právo nákladů řízení o odklad výkonu rozhodnutí; zároveň rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo nákladů odvolacího řízení.

Proti usnesení Okresního soudu v Pardubicích ze dne 22.5.2002, č.j. 21 E 293/2002-7, usnesení Okresního soudu v Pardubicích ze dne 29.9.2003, č.j. 21 E 293/2002-18 (správně č.j. 21 E 293/2002-20), proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové – pobočky Pardubice ze dne 28.1.2004, č.j. 23 Co 38/2004 –33, a usnesení Krajského soudu v Hradci Králové – pobočky Pardubice ze dne 28.1.2004, č.j. „23 Co 731-30“ (správně č.j. 23 Co 731/2003-30), podala povinná dovolání, které podáním ze dne 5.8.2005 (doručeným Okresnímu soudu v Pardubicích dne 9.8.2005) vzala „v celém rozsahu“ zpět.

V průběhu dovolacího řízení (v době po podání dovolání a před jeho zpětvzetím) bylo zjištěno, že původní povinná H. b. a.s., člen koncernu (dříve T. P. a.s.), zanikla dnem 31.7.2003 sloučením se společností H. (Č.) a.s., člen koncernu. Okresní soud v Pardubicích proto usnesením ze dne 8.3.2005, č.j. 21 E 253/2002-78, které nabylo právní moci dne 17.5.2005, rozhodl, že v řízení bude namísto dosavadní povinné nadále pokračováno se společností H. (Č.) a.s., člen koncernu (254 odst. 1, § 107 odst. 1 a 3 o.s.ř.). Dovolací soud proto dovolací řízení dokončil s touto povinnou.

Protože dovolání bylo vzato zcela zpět, Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) podle ustanovení § 243b odst. 5 věty druhé o.s.ř. dovolací řízení zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 254 odst. 1, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 části věty před středníkem o.s.ř., neboť povinná s ohledem na výsledek řízení nemá na náhradu svých nákladů právo a oprávněné v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 16. listopadu 2006

JUDr. Mojmír Putna, v. r.

předseda senátu

Vydáno: 16. November 2006