JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 21 Cdo 1549/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Ljubomíra Drápala a soudců JUDr. Mojmíra Putny a JUDr. Romana Fialy v právní věci žalobce B. V., proti žalovaným 1) J. M. a 2) M. M., o umožnění vstupu na sousední pozemek a o náhradu škody, o žalobě pro zmatečnost podané žalobcem proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 6.12.2006 č.j. Nco 197/2006-21, vedené u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. 37 C 5/2007, o dovolání žalobce proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 15. srpna 2007 č.j. 11 Cmo 177/2007-11, takto:

I. Řízení o dovolání žalobce se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o.s.ř.):

Proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 15.8.2007 č.j. 11 Cmo 177/2007-11, kterým bylo potvrzeno usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 16.4.2007 č.j. 37 C 5/2007-5 o zastavení řízení podle § 104 odst. 1 o.s.ř., podal žalobce dovolání.

Žalobce, který je fyzickou osobou, nebyl při podání dovolání proti usnesení odvolacího soudu zastoupen advokátem, dovolání nebylo advokátem sepsáno a nebylo prokázáno (a ani tvrzeno), že by žalobce měl právnické vzdělání. Protože žádost žalobce o ustanovení zástupce z řad advokátů byla pravomocně zamítnuta a protože žalobce přes výzvu soudu, která mu byla doručena dne 7.3.2008, neodstranil nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ustanovení § 241 o.s.ř., ačkoliv byl o důsledcích své nečinnosti poučen, Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání žalobce - aniž by se mohl zabývat dalšími okolnostmi - podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 věty třetí o.s.ř. zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 části věty před středníkem o.s.ř., neboť žalobce s ohledem na výsledek řízení nemá na náhradu svých nákladů právo a žalovaným v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. května 2009

JUDr. Ljubomír Drápal, v. r.

předseda senátu

Vydáno: 28. May 2009