JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 21 Cdo 1311/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ljubomíra Drápala a soudců JUDr. Zdeňka Novotného a JUDr. Romana Fialy v právní věci žalobkyně Ing. arch. K. J., zastoupené advokátem, proti žalované H.-C., a.s., zastoupené advokátem, o žalobě pro zmatečnost podané žalobkyní proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 30. listopadu 2004 č.j. 23 Co 579/2004-42, vedené u Okresního soudu Praha - západ pod sp. zn. 9 C 59/2005, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 30. listopadu 2005, č.j. 31 Co 496/2005-58, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádná z účastnic nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Žalobkyně se žalobou pro zmatečnost domáhala, aby bylo zrušeno usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 30.11.2004, č.j. 23 Co 579/2004-42, kterým bylo potvrzeno usnesení soudu prvního stupně o zamítnutí návrhu žalobkyně na vydání předběžného opatření. Žalobu zdůvodnila zejména tím, že soudkyně odvolacího senátu Krajského soudu v Praze JUDr. J. V. je manželkou místopředsedy představenstva žalované společnosti H.-C., a.s. Ing. J. V., který je zároveň členem představenstva společnosti S., a.s., která provádí spornou stavbu, a má tedy zájem na výsledku řízení. Uvedla, že tyto skutečnosti způsobují podjatost jmenované soudkyně při rozhodování v uvedené věci a naplňují tak žalobní důvod uvedený v ustanovení § 229 odst. 1 písm. e) o.s.ř.

Okresní soud Praha - západ usnesením ze dne 16.8.2005, č. j. 9 C 59/2005-23 žalobu pro zmatečnost zamítl a rozhodl, že žalobkyně je povinna zaplatit žalované na náhradě nákladů řízení 6.425,- Kč k rukám advokáta. Dospěl k závěru, že napadené usnesení, kterým bylo rozhodnuto po zahájení řízení o odvolání proti usnesení soudu prvního stupně o návrhu žalobkyně na nařízení předběžného opatření, není rozhodnutím, kterým by došlo k meritornímu rozhodnutí ve věci nebo ukončením vedeného řízení, a není tedy způsobilým předmětem žaloby pro zmatečnost. Žaloba navíc není ani "věcně důvodná", neboť "manželství JUDr. J. V. a Ing. J. V. bylo v roce 1991 rozvedeno, od roku 1992 spolu oba jmenovaní nežijí a v době vydání usnesení již Ing. V. nepůsobil jako statutární orgán žalované nebo společnosti S., a.s., a proto není důvod pochybovat o podjatosti soudkyně JUDr. J. V."

K odvolání žalobkyně Krajský soud v Praze usnesením ze dne 30.11.2005, č. j. 31 Co 496/2005-58 usnesení soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl, že žalobkyně je povinna zaplatit žalované na náhradě nákladů odvolacího řízení 3.175,- Kč k rukám advokáta. Shodně se soudem prvního stupně dospěl k závěru, že rozhodnutí o předběžném opatření není rozhodnutím, kterým by se řízení končilo a ani se nejedná o rozhodnutí ve věci samé; není proto způsobilým předmětem žaloby pro zmatečnost. Žaloba pro zmatečnost proto není důvodná, aniž by bylo třeba se tvrzenou podjatostí soudkyně JUDr. J. V. vůbec zabývat.

Proti tomuto usnesení odvolacího soudu podala žalobkyně dovolání, které podáním ze dne 19.7.2006, doručeným dovolacímu soudu dne 28.7.2006 a podepsaným též zástupcem žalované advokátem, vzala zpět "za souhlasu žalované s tím, že mezi nimi došlo k dohodě o předmětu sporu a z tohoto důvodů žádají, aby soud řízení zastavil s tím, že žádný z účastníků nemá právo vůči druhému na náhradu nákladů řízení.

Protože dovolání bylo vzato zcela zpět, Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) podle ustanovení § 243b odst. 5 věty druhé o.s.ř. dovolací řízení zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto - s ohledem na vyjádření obou účastnic - podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c) o.s.ř.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 13. února 2007

JUDr. Ljubomír Drápal, v. r.

předseda senátu

Vydáno: 13. February 2007