JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 21 Cdo 1132/2004

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zdeňka Novotného a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobce P. K., zastoupeného advokátkou, proti žalované M. K. a.s. zastoupené advokátkou, o 800.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Novém Jičíně pod sp. zn. 6 C 191/2001, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 22. října 2003 č.j. 16 Co 268/2003-177, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Ostravě rozsudkem ze dne 22.10.2003 č.j. 16 Co 268/2003-177 k odvolání účastníků potvrdil rozsudek Okresního soudu v Novém Jičíně ze dne 14.5.2003 č.j. 6 C 191/2001-145 ve výroku, kterým byla zamítnuta žaloba o uložení povinnosti žalované zaplatit žalobci 800.000,- Kč s 8,5% úrokem z prodlení od 1.10.2001 do zaplacení, a ve výroku o nákladech řízení tento rozsudek zrušil a věc v tomto rozsahu vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení. Ve věci samé se odvolací soud se ztotožnil se závěrem soudu prvního stupně, že ujednání účastníků o konkurenční doložce obsažené v „manažerské smlouvě“ ze dne 29.5.1997 a jejím dodatku ze dne 2.1.2001, jehož platné sjednání je základním předpokladem důvodnosti uplatněného nároku žalobce na odchodné (§ 29 odst. 3 zák. práce ve znění účinném od 1.1.2001), je pro neurčitost podle ustanovení § 242 odst. 2 zák. práce neplatným právním úkonem.

Proti tomuto rozsudku odvolacího soudu (do jeho potvrzujícího výroku ve věci samé) podal žalobce dovolání, které podáním ze dne 20.4.2004, doručeným Okresnímu soudu v Novém Jičíně dne 21.4.2004, výslovně vzal zpět.

Protože dovolání bylo vzato zcela zpět, Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) podle ustanovení § 243b odst. 5 věty druhé o.s.ř. dovolací řízení zastavil.

Vzhledem k tomu, že tímto rozhodnutím dovolacího soudu se řízení o věci nekončí, bude rozhodnuto i o náhradě nákladů vzniklých v tomto dovolacím řízení v konečném rozhodnutí soudu prvního stupně, popřípadě soudu odvolacího (§ 243c odst. 1, § 151 odst. 1 o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 11. října 2004

JUDr. Zdeněk N o v o t n ý, v. r.

předseda senátu

Vydáno: 11. October 2004