JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 20 Cdo 999/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Petra Šabaty v exekuční věci oprávněné T. O. C. R., a.s., proti povinné R. M., zastoupené advokátem, pro 28.713,70 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Opavě pod sp. zn. 29 Nc 15/2004, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. 11. 2006, č. j. 9 Co 1641/2006-42, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :

Povinná napadla dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutí, kterým krajský soud potvrdil usnesení ze dne 15. 2. 2006, č.j. 29 Nc 15/2004-30, jímž okresní soud zamítl návrh povinné na zastavení exekuce nařízené usnesením ze dne 16. 1. 2004, č.j. 29 Nc 15/2004-5.

Z ustanovení § 241 odst. 1, 2 písm. a) zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o.s.ř.“), plyne, že je-li dovolatelem – jako v projednávaném případě – fyzická osoba, je nezbytné, aby (nemá-li právnické vzdělání) byla zastoupena advokátem (notářem). Součástí povinného zastoupení je též to, že dovolání musí být tímto zástupcem sepsáno (§ 241 odst. 4 o.s.ř.). Je-li dovolateli ustanoven zástupcem advokát až poté, co sám podal dovolání, je ke splnění požadavku povinného zastoupení nezbytné, aby advokát již učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním podáním, popřípadě sdělil soudu, že se s podáním zastoupeného účastníka ztotožňuje; nestane-li se tak, nebylo požadavku povinného zastoupení vyhověno.

Při podání dovolání nebyla povinná zákonem stanoveným způsobem zastoupena a z obsahu spisu nevyplývá, že by měla právnické vzdělání. Usnesením ze dne 3. 5 2007, č.j. 29 Nc 15/2004-55, soud prvního stupně proto dovolatelku vyzval, aby si ve lhůtě patnácti dnů od doručení usnesení zvolila zmocněncem advokáta a jeho prostřednictvím podala řádné dovolání.

Na výzvu, která jí byla doručena 14. 5. 2007, dovolatelka reagovala žádostí o osvobození od soudních poplatků a ustanovení advokáta, jíž soud prvního stupně usnesením ze dne 10. 8. 2007, č.j. 29 Nc 15/2004-73, vyhověl a ustanovil jí zástupcem advokáta. Ustanovený advokát však navzdory výzvě soudu prvního stupně jím sepsané dovolání nepředložil a ani nesdělil, že se ztotožňuje s podáním dovolatelky.

Protože povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání – vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje – vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o.s.ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 104 odst. 2, § 243c odst. 1 o.s.ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. listopadu 2008

JUDr. Pavel Krbek , v. r.

předseda senátu

Vydáno: 27. November 2008