JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 20 Cdo 967/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Marie Vokřinkové a JUDr. Vladimíra Mikuška ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné M. u. a. s., proti povinné I. H., zastoupené advokátem, pro 16.894,- Kč s příslušenstvím, prodejem movitých věcí, vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 28 E 811/2002, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 25. srpna 2005, č.j. 9 Co 136/2005-27, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádná z účastnic nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Povinná podala dovolání proti v záhlaví citovanému rozhodnutí, jímž krajský soud potvrdil usnesení ze dne 13. 5. 2003, č.j. 28 E 811/2002-9, kterým okresní soud nařídil podle svého rozsudku ze dne 31. 1. 1989, sp. zn. 9 C 13/89, k uspokojení pohledávky 16.894,- Kč s 3% úroky z prodlení z částky 21.694,- Kč od 8. 9. 1988 do zaplacení a pro náklady předcházejícího řízení ve výši 868,- Kč výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí povinné.

Podáním ze dne 16. 3. 2006 vzala povinná dovolání v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud proto v důsledku tohoto dispozitivního úkonu dovolatelky dovolací řízení podle § 243b odst. 5, věty druhé, zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o.s.ř.“), zastavil.

Dovolatelka z procesního hlediska zavinila, že dovolací řízení bylo zastaveno, oprávněné však v tomto stadiu řízení náklady nevznikly; tomu odpovídá výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá právo žádná z účastnic (§ 243b odst. 5, věta první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2, věta první, o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek

V Brně dne 30. srpna 2006

JUDr. Pavel K r b e k , v.r.

předseda senátu

Vydáno: 30. August 2006