JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 20 Cdo 951/2004

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudců JUDr. Vladimíra Kůrky a JUDr. Pavla Krbka ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné D. p. h. m. P., akciové společnosti, zastoupené advokátem, proti povinnému S. B., zastoupenému advokátkou, prodejem movitých věcí pro částku 204,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Havlíčkově Brodě pod sp. zn. 21 E 148/2002, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové z 9. září 2002, č. j. 23 Co 278/2002-14, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Proti shora označenému usnesení krajského soudu podal povinný dovolání, které posléze, dopisem z 9. února 2004 došlým okresnímu soudu 10. února téhož roku, vzal v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle 243b odst. 5 věty druhé občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“) zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn skutečností, že oprávněné, jež by jinak měla na tuto náhradu právo podle ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř., náklady tohoto řízení prokazatelně (podle obsahu spisu) nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 16. listopadu 2004

JUDr. Vladimír M i k u š e k , v.r.

předseda senátu

Vydáno: 16. November 2004