JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 20 Cdo 899/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněné M. K., zastoupené advokátem, proti povinnému Ing. J. P., pro 7.411,- Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 13 Nc 33129/2004, o dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 30. 8. 2005, č.j. 58 Co 410/2005-16, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :

Povinný napadl dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutí, kterým městský soud potvrdil usnesení ze dne 16. 11. 2004, č.j. 13 Nc 33129/2004-5, jímž obvodní soud nařídil podle rozsudku Okresního soudu v Domažlicích ze dne 21. 7. 2004, č.j. 5 C 189/2003-37, k vydobytí pohledávky 7.411,- Kč, pro náklady exekuce a náklady oprávněné, které budou v průběhu řízení stanoveny, na majetek povinného exekuci, jejímž provedením pověřil Mgr. M. T., soudního exekutora.

Je-li dovolatelem – jako v projednávaném případě – fyzická osoba, je nezbytné, aby (nemá-li právnické vzdělání) byla zastoupena advokátem (notářem), jímž musí být dovolání i sepsáno (srov. § 241 odst. 1, odst. 2 písm. a/ a odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů /dále též jen „o.s.ř.“/).

Při podání dovolání nebyl povinný zákonem stanoveným způsobem zastoupen a z obsahu spisu nevyplývá, že by měl právnické vzdělání.

Usnesením ze dne 16. 1. 2006, č.j. 13 Nc 33129/2004-23, soud prvního stupně proto dovolatele vyzval, aby si ve lhůtě tří týdnů od doručení usnesení zvolil zmocněncem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání; současně ho poučil o následcích, nevyhoví-li výzvě.

Na výzvu, která mu byla doručena 20. 1. 2006, dovolatel nereagoval.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou (k jejímuž splnění je třeba i sepisu dovolání advokátem, viz usnesení Nejvyššího soudu z 27. 5. 1999, sp. zn. 26 Cdo 1121/99, uveřejněné v časopise Soudní judikatura č. 6, ročník 2000 pod č. 64) týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání – kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje – vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 241 o.s.ř.), a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu nedošlo, Nejvyšší soud řízení o dovolání podle § 104 odst. 2 a § 243c odst. 1 o.s.ř. zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 21. září 2006

JUDr. Pavel Krbek, v. r.

předseda senátu

Vydáno: 21. September 2006