JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 20 Cdo 874/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Miroslavy Jirmanové ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné nezletilé E. J., zastoupené matkou L. J., proti povinnému M. J., zastoupenému advokátem, srážkami ze mzdy pro výživné, vedené u Okresního soudu v Prostějově pod sp. zn. 25 E 29/2007, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Brně z 22. 6. 2007, č. j. 21 Co 235/2007-17, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Povinný podal proti shora označenému usnesení krajského soudu dovolání, které podáním z 28. 1. 2008, doručeným okresnímu soudu 29. 1. téhož roku, vzal v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle 243b odst. 5 věty druhé občanského soudního řádu (dále jen „o.s.ř.“) zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn skutečností, že oprávněné, jež by měla na tuto náhradu právo podle ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o.s.ř., náklady tohoto řízení prokazatelně (podle obsahu spisu) nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. června 2008

JUDr. Vladimír M i k u š e k, v. r.

předseda senátu

Vydáno: 18. June 2008