JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 20 Cdo 846/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Pavla Krbka ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné M., a. s., zastoupeného advokátem, proti povinnému P. C., pro částku 1.379.955,- Kč s příslušenstvím, prodejem movitých věcí, vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 42 E 174/2002, o dovolání oprávněného proti usnesení Krajského soudu Ostravě – pobočky v Olomouci z 18. 11. 2005, č. j. 40 Co 1416/2004-101, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Oprávněná podala proti shora označenému usnesení krajského soudu dovolání, které posléze podáním z 3. 1. 2006, doručeným okresnímu soudu 5. 1. téhož roku, vzala v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle 243b odst. 5 věty druhé občanského soudního řádu (dále jen „o.s.ř.“) zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn skutečností, že povinnému, jenž by měl na tuto náhradu právo podle ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o.s.ř., náklady tohoto řízení prokazatelně (podle obsahu spisu) nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 2. května 2006

JUDr. Vladimír M i k u š e k , v. r.

předseda senátu

Vydáno: 02. May 2006