JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 20 Cdo 831/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Ištvánka a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněného města K., zastoupeného advokátem, proti povinné H. P., o nařízení exekuce, pro 8.557,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Bruntále, pobočky v Krnově pod sp. zn. 2E-Nc 981/2005, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 26. října 2005, č. j. 9 Co 1294/2005-23, takto :

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Odvolací soud dovoláním napadeným rozhodnutím jednak odmítl dovolání povinné směřující proti usnesení soudu prvního stupně, kterým byla nařízena exekuce a jejím provedením pověřen určený soudní exekutor, a dále napadené usnesení, pokud jím byla nařízena exekuce k vymožení poplatků z prodlení za dobu od 28. února 1999 do 30. září 1999 z částky 8.557,- Kč ve výši 0,25 % denně, nejméně 25,- Kč za měsíc, zrušil a řízení v tomto rozsahu zastavil.

Proti usnesení odvolacího soudu podala povinná včasné dovolání. Protože nebyla kvalifikovaně zastoupena, soud prvního stupně jí usnesením ze dne 18. ledna 2006, č. j. 2E-Nc 981/2005-28 (vedle dalšího) vyzval, aby ve lhůtě 30 dnů podala řádné dovolání, jež by bylo sepsáno prostřednictvím advokáta, pokud nemá sama právnické vzdělání.

Výzvě, která jí byla doručena dne 25. ledna 2006, povinná do dnešního dne nevyhověla.

Z ustanovení § 241 odst. 1 o.s.ř. plyne, že není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Tato zásada pak ve smyslu odstavce 2 neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání.

Nedostatek povinného zastoupení dovolatele ve smyslu citovaného ustanovení je nedostatkem podmínky řízení, jenž se týká účastníka řízení, a který je svou povahou odstranitelný. Podle § 243c odst. 1, § 104 odst. 2 o.s.ř. učiní soud k jeho odstranění vhodná opatření a nezdaří-li se jej odstranit, řízení zastaví.

Jelikož splnění podmínky řízení podle § 241 odst. 1 a 4 o.s.ř. dovolatelka – navzdory takovému opatření – ani dodatečně nedoložila, Nejvyšší soud řízení o dovolání zastavil.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, věty první, o.s.ř. Oprávněnému, jenž by měl na jejich náhradu právo, však ve stadiu dovolacího řízení žádné prokazatelné náklady (podle obsahu spisu) nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 2. května 2006

JUDr. František I š t v á n e k , v.r.

předseda senátu

Vydáno: 02. May 2006