JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 20 Cdo 808/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Mikuška ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné V. z. p. Č. r., proti povinnému J. R., pro 39.761,- Kč s příslušenstvím, postižením jiných majetkových práv, vedené u Okresního soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 25 E 99/2005, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 1. 12. 2005, č.j. 20 Co 583/2005-17, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Povinný napadl dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutí, kterým krajský soud potvrdil usnesení ze dne 14. 7. 2005, č.j. 25 E 99/2005-8, jímž okresní soud nařídil výkon platebních výměrů oprávněné postižením obchodního podílu povinného v označené obchodní společnosti.

Je-li dovolatelem – jako v projednávaném případě – fyzická osoba, je nezbytné, aby (nemá-li právnické vzdělání) byla zastoupena advokátem (notářem), jímž musí být dovolání i sepsáno (srov. § 241 odst. 1, 2 písm. a/ a odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů /dále též jen „o.s.ř.“/).

Při podání dovolání nebyl povinný zákonem stanoveným způsobem zastoupen a z obsahu spisu nevyplývá, že by měl právnické vzdělání.

Usnesením ze dne 6. 1. 2006, č.j. 25 E 99/2005-24, soud prvního stupně proto dovolatele vyzval, aby si ve lhůtě tří týdnů od doručení usnesení zvolil zmocněncem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání. Zároveň ho poučil o následcích, nevyhoví-li výzvě.

Na výzvu, která mu byla doručena 13. 1. 2006, dovolatel nereagoval.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání – vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje – vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o.s.ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 104 odst. 2, § 243c odst. 1 o.s.ř.).

Dovolatel z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, oprávněné však v tomto stadiu řízení náklady nevznikly; tomu odpovídá výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá žádný z nich právo (§ 243b odst. 5, věta první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2, věta první, o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. října 2006

JUDr. Pavel K r b e k , v.r.

předseda senátu

Vydáno: 24. October 2006